Zona 20 vybu nej zony

Mô¾e sa dosta» na zaèiatok len vo výbu¹nej guli, to znamená, ¾e obsahuje plyny, pary alebo prach. A to vychádza z normy v chemických závodoch, nádr¾iach, rafinériách, elektráròach, lakovniach, chemických továròach, cementáròach a mnohých ïal¹ích, kde sa vyberá prach alebo prá¹kové produkty.

V mnohých krajinách Európskej únie sa po mnoho rokov znaène rozdeµovali bezpeènostné predpisy, ktoré zároveò predstavovali veµkú preká¾ku pri výmene tovaru, bolo rozhodnuté o ich harmonizácii, prièom na zariadenia, ktoré sa nachádzajú v ohrozených zónach, sa zaviedlo tzv. Znaèky ATEX.

https://ecuproduct.com/sk/varikosette-efektivne-riesenie-pre-krcove-zily-a-ich-symptomy/

Aké sú znaèky ATEX?Pod týmto názvom sú umiestnené podrobné po¾iadavky, ktoré sú popísané v právnom kroku Európskej únie, ktorý musí ka¾dý výrobok urobi», uvies» do pou¾ívania v oblastiach ohrozených výbuchom. Po¾iadavky, ktorým tieto èasti nerozumejú, mô¾u by» regulované vnútorne v konkrétnych èlenských ¹tátoch EÚ, nemô¾u by» v¾dy nezluèiteµné s dohodami EÚ a nemô¾u zhor¹i» po¾iadavky.Ka¾dé zariadenie urèené na prácu v potenciálne výbu¹nom prostredí musí by» oznaèené v súlade s nariadením, ktoré zaviedla smernica. Tieto oznaèenia spôsobujú rad symbolov definujúcich rôzne povinné parametre pre tieto nástroje. A len:Umiestnením oznaèenia CE na materiál výrobca prehlasuje, ¾e tento výrobok spåòa urèité po¾iadavky smernice.Priestory, v ktorých sú stojany nebezpeèenstva výbuchu vystavené na povrchu nebezpeèenstva. Oznaèenie nebezpeènej zóny informuje aj o nebezpeèenstve, keï je dodatoène jeho pevnos»:- plynová a kvapalná zóna, navy¹e ich výpary boli oznaèené písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom boli zariadenia odolné voèi výbuchu rozdelené do dvoch skupín:- rodina I sú zariadenia urèené na kariéru v baniach,- skupina II sú nástroje urèené na umiestnenie v miestnostiach s potenciálne výbu¹nými plynmi, kvapalinami alebo prachom.Nasledujúca klasifikácia urèuje stupeò tesnosti krytu misky a pevnos», do ktorej spadá.Nakoniec závisí teplotná skupina, t. J. Maximálna povrchová teplota, pri ktorej mô¾e zariadenie be¾a».Aké sú výhody pou¾ívania znaku ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných podnikoch, \ t- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní, \ t- zní¾enie prestojov v umení,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.