Znalos zakladneho jazyka

Dnes nie je známe, ¾e uèenie cudzích jazykov je veµmi cenná zruènos» na pracovisku. V skutoènosti ka¾dá krajina - vrátane Poµska a Poµska - má prebiehajúce obchodné alebo politické kontakty s rôznymi krajinami. Jazyková bariéra je v¹ak vá¾nou preká¾kou. ¾e oèakávajú, ¾e ka¾dý zamestnanec známej in¹titúcie alebo ¹tátnej spoloènosti pozná dostatok cudzích jazykov, aby mohol komunikova» so svojimi kolegami z rôznych krajín.

Jazykové vzdelávaniePráve tu je u¾itoèná slu¾ba ¹peciálnych prekladateµov, ktorí takéto kontakty veµmi uµahèujú. Cesty vo forme rozvoja na také úèely sú v súèasnosti veµmi vysoké. Prakticky ka¾dá univerzita v Poµsku ponúkajúcu aspoò jeden alebo dva jazykové kurzy. Zvyèajne sú to najväè¹ie jazyky, napríklad angliètina alebo nemèina, len na dlh¹ích univerzitách mô¾eme tvrdi», ¾e aj veµmi neobvyklé a niekoµko populárnych - a dobre platených - jazykov.

zdroj:

Akú vec mô¾e èlovek, ktorý vie dobre jeden alebo viacero cudzích jazykov?Kvalifikovaní prekladatelia sú veµmi vyhµadávaní v menách, ktoré hovoria o obchodných vz»ahoch s inými krajinami; táto práca spoèíva predov¹etkým v prepojení so zahraniènými partnermi a tlmoèení rozhovorov poèas obchodných konferencií. Mô¾ete tie¾ slú¾i» ako "freelancer", alebo prekladateµ, ku ktorému mô¾ete jednoducho aplikova» so skutoènou objednávkou. Zvyèajne pozostáva z prekladov dokumentov alebo iných textov. Stojí za to, ¾e niekedy sú u¾itoèné povolenia prekladateµky, a nákup týchto osôb osobou, ktorá hovorí dobre v danom jazyku nie je mimoriadne »a¾ká. Prekladatelia majú aj veµa mo¾ností, pokiaµ ide o úèas» v opaèných ¹tátnych in¹titúciách. Aj tu sú správne vedomosti o danom ¹týle a autorite prísahy prekladateµa, takáto úloha pravdepodobne musí by» veµmi teplá a predov¹etkým uspokojujúca. Údaje sú veµmi vysoké a najmä tí, ktorí pou¾ívajú menej atraktívne jazyky, mô¾u hra» s naozaj vysokými ziskami.