Zlep enie funkcie oblieiek

Program Comarch XL je súèasný modulárny plán pripravený na riadenie podniku. Program & nbsp; je extrémne dostupný v Poµsku. Èerpá viac ako 5 000 podnikov z iných odvetví. Softvér & nbsp; má svoju silu s mo¾nos»ami neustáleho roz¹irovania a modifikácie. Systém má vïaka blízkej modulárnej ¹truktúre prakticky veµké mo¾nosti rozvoja.

Momentálne dostupné moduly majú také oblasti ako: výroba, obchod a distribúcia, správa skladov, financie a úètovníctvo, analýzy a reporty, procesy, mobilná práca, servis a opravy, HR a mzdy, elektronický obchod, EDI a bezpeènos» dát.Program fungoval dobre v mnohých poµských a iných podnikoch. Vïaka uplatneniu tejto my¹lienky mnohé spoloènosti zvý¹ili svoju úèinnos» a zároveò zní¾ili náklady. Systém Comarch & nbsp; je perspektívny. Vïaka dosiahnutému úspechu sa program naïalej rozvíja a zlep¹uje a pre òu zaèínajú rôzne rie¹enia. Neustále zdokonaµovanie nápadu a rie¹ení, ktoré sa v òom pou¾ívajú, nám umo¾òuje oèakáva» nepretr¾ité zvy¹ovanie efektívnosti a výmeny, ktoré sa urèuje v miestnej spoloènosti.Systém mô¾e by» pred nákupom & nbsp; prispôsobený va¹ej spoloènosti, ¹pecifikám jej prijatia a tvarov. Dostávame moduly, ktoré potrebujeme, av prípade potreby ich roz¹irujeme.Program je mimoriadne obµúbený pri pou¾ívaní, ale je mo¾né ho èerpa» aj z veµmi priateµského ¹kolenia, ktoré vysvetµuje fungovanie programu z rozhrania, ako aj veµmi logicky opisuje filozofiu výkonnosti a kon¹trukcie celého programu.Spoloènos» Comarch XL sa v sektore informaèných technológií sama nekoná, prestáva poskytova» veµké spoloènosti, aby poskytla informácie na vedenie a komunikáciu. Rozsiahle skúsenosti vývojárov nám umo¾òujú uisti» sa, ¾e pomáhame, nauèi» sa rie¹i» problémy, poruchy, roz¹írenia a úpravy. Systém je skvelou voµbou pre spoloènos», ktorá musí by» úspe¹ná alebo ju momentálne prijíma a musí by» na vrchole.