Vlastnos kon trukcie odolnej voei vybuchu

Oznaèenie EX je profesionálne oznaèenie, ochrana pred výbuchom, ktorá je urèená pre zariadenia a ochranné systémy alebo ich súèasti a súèasti.

http://sk.healthymode.eu/member-xxl-zvysite-svoju-maskulinitu-efektivne/

V kontakte s dlhými disproporciami v oblasti bezpeènosti v krajinách Európskej únie bol názor na zjednotenie dôle¾itých pravidiel v jednom èlenskom ¹táte. Jednotné zákony umo¾nili oveµa µah¹í a rýchlej¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. To je takzvané tzv Smernica o novom rie¹ení, ktorá sa ukázala ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými krajinami.V prípade výbu¹ných atmosfér a zariadení urèených pre robotov v posledných okresoch je potrebné spomenú» dve základné informácie ATEX (z francúzskej atmosféry výbu¹nej:- Smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (z 23. marca 1994 smerom k harmonizácii právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov, ktoré sú urèené na prácu v oblastiach ohrozených výbuchom,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (zo dòa 16. 12. 1999 upravujúca minimálne po¾iadavky v rámci bezpeènosti a ochrany hostí v miestach, kde sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ná atmosféra.V¹etky nádoby EX by mali by» správne oznaèené a mali by prechádza» sériou testov, ktoré trpia bodom odstránenia výrobnej chyby. Smernice Európskej únie, ktoré sme prijali v roku 2003, prísne oznaèujú a objasòujú princípy práce a dôle¾itos» tohto typu zariadení.Viac o Atexu nájdete tu.