Vedie osvetlenie aky vykon

LED núdzové osvetlenie vo verejných domoch známy ako bezpeènostný systém po¾iarnej musia spåòa» niekoµko po¾iadaviek, ktorého obsah je obsiahnutá v oboch predpisoch, a sumy v kombinácii s pomocou ohòa a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre zariadenia a príslu¹enstvo, a vysvetli» úvahy o vytvorení znaèky únikové cesty, ktoré majú by» nastavené v dobre vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri písa» v tomto prípade chýb, a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy LED núdzové mô¾e by» nahradený:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na evakuaènej kapacite,zbytoèné pou¾itie reflexných koeficientov pre výpoèty na stenách, podlahách alebo stropoch,nedostatoèná zvá¾enie úèinnosti svietidiel v knihe batérií, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,¾iadne núdzové osvetlenie in¹talované za poslednými núdzovými východmi a na ¹peciálnych miestach okrem po¾iarneho a zdravotníckeho zariadenia s dobrou intenzitou,umiestòova» svietidlá s evakuaènými znaèkami do pozadia, ktoré sú neviditeµné alebo zakryté reklamou alebo stavebnými prvkami daného objektu,voµby zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované podmienky, nie sú vhodné na pou¾itie v jasných podmienkach (napríklad tie, ktoré nezobrazujú parametre nabíjania ani rie¹enia batérií a pou¾ívajú svietidlá s menièmi pri teplote pod 5 stupòov v stupnici Celzia,nedodr¾anie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútori by aktivoval núdzové osvetlenie v takom prístupe, ¾e by som nespôsobil úplné vybitie batérie,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v miestnostiach, kde sa evakuácia mô¾e sta» nebezpeènej¹ou,nezohµadnenie pou¾itia konkrétneho predmetu a podmienky evakuácie na plánovanú koncepciu núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude oveµa pomal¹ie ako evakuácia zariadenia na úrovni jedného supermarketu na úrovni supermarketu.

Neschopnos» precvihnú» cieµ a prispôsobi» systém núdzového osvetlenia príslu¹ným predpisom, ktoré predstavujú ¾alostné ciele nielen pre dodávateµa projektu, ale predov¹etkým pre potenciálne obete v prípade skutoènej hrozby. Koniec koncov, LED núdzové osvetlenie z pravej strany slú¾i na uµahèenie evakuácie, tak¾e nesmieme podceòova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Vyhradený evakuaèný systém a metóda dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na trase evakuácie (napr. Fajèenie evakuaènej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vysoko vymenovaným rie¹eniam je mo¾né nastavi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia do stredu pou¾itia konkrétneho objektu.