Var avske obleeenie

V ka¾dom podniku, v ktorom sa pripája k vytvoreniu zmesi vzduchu s plynmi, výparmi a horµavými hmlami, existuje riziko vznietenia av dôsledku toho výbuchu. Vo výrobnom procese sa stále prebúdza aj elektrostatické nabíjanie.

Výpary nahromadenej aktivity sú tie¾ èasté v atmosfére naplnenej horµavými látkami, ktoré predstavujú nebezpeèenstvo pre bezpeènos» personálu a v¹etkých zariadení. Zabezpeèenie vypú¹»ania týchto látok zo vzduchu a ochrana ich koncentrácie prostredníctvom riadneho vetrania spoèíva èiastoène na zamestnávateµovi. Je to len jedna z mnohých povinností, ktoré mu rozhodnutie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 kladie v súvislosti s minimálnymi po¾iadavkami na bezpeènos» a ochranu zdravia pri práci v kombinácii s mo¾nos»ou výbu¹ného prostredia na pracovisku.Zamestnávateµ musí svojim zamestnancom poskytnú» bezpeèné pracovné podmienky a ak napriek v¹etkým èinnostiam, ktoré sa v tomto projekte vykonávajú, riziko výbuchu stále existuje, musí dôkladne informova» posádku, urèi» rozsah nebezpeèenstva, neustále sledova» situáciu a minimalizova» ¹kodlivé úèinky mo¾ného výbuchu. V súèasnom projekte je vytvorený dokument na ochranu pred výbuchom, tzn. Dokument odolný voèi výbuchu. Musí sa postavi» pred vytvorením pozície aktivity v nebezpeènom obsahu. Spolu s nariadením sa zamestnávateµ zaväzuje:- zabránenie zhroma¾ïovaniu výbu¹nej atmosféry, \ t- zabránenie vznietenia vo vy¹¹ie uvedenom atmosféra,- minimalizácia ¹kodlivých úèinkov výsledného výbuchu.V texte je zamestnávateµ povinný zaznamena» v¹etky kontrolné a údr¾bárske práce na zariadeniach, ktoré predstavujú hrozbu. Definuje typ preventívnych opatrení, ktoré sa majú prija», jeho úèelom je urèi» riziko a miesta, kde mô¾e dôjs» k vznieteniu. Zamestnanec musí by» oboznámený s nebezpeènými zónami µudí (0, 1, 2, 20, 21, 22. Prístup do nebezpeènej zóny musí by» ¹peciálne oznaèený ¾ltým výstra¾ným trojuholníkom s èiernym EX v strede. Pán musí stále urèova» spôsoby evakuácie a pri úspe¹nom uskutoèòovaní zmien na mieste závodu, ktoré majú prestí¾ do priestorov nebezpeèenstva, chce DZPW ¾i» nepretr¾ite.