Uzemnenie s neutralnou

Na na¹om trhu je stále viac a viac spoloèností, ktoré ponúkajú na¹im klientom profesionálne konzekutívne interpretácie, napokon len veµmi málo µudí vie presne, èo vlastne sú. Najjednoduch¹ie povedané, po sebe idúce tlmoèenie sa poèíta s tým, ¾e prekladateµ sa veµmi blí¾i k reèníkovi, starostlivo poèúva celú svoju pozornos» a po ich implementácii sa sna¾í ich znovu vytvori» ako veµmi mo¾né. Pri prekladoch tohto typu èasto prekladatelia èerpajú z pripomienok, ktoré sa robia poèas prejavu.

V súèasnej dobe sa konzekutívne tlmoèenie systematicky nahrádza simultánnym tlmoèením, ktoré sa zaoberá rozhodne väè¹ou anga¾ovanos»ou. Konzekutívne tlmoèenie mo¾no èasto nájs» napríklad poèas vysoko odborných stretnutí alebo viac na pravidelných cestách.

Veµmi nízka pozícia na ich vlastnom trhu po sebe idúcich tlmoèeniach je spôsobená predov¹etkým ¹irokým poplatkom a skutoènos»ou, ¾e èasto nájdu veµa slu¹ných prekladateµov, ktorým by sa tieto slu¾by ponúkali na uspokojivej úrovni. Nepochybnou výhodou prekladov tohto modelu je výnimoène, ¾e jeden prekladateµ je u¾itoèný na ich realizáciu bez potreby ¹pecializovaných zariadení.

Konzekutívne tlmoèenie je proti v¹etkým okolnostim veµmi nudné a namáhavé zamestnanie, ktoré vy¾aduje veµkú skúsenos» prekladateµov a samozrejme dokonalé ¹túdium cudzích jazykov. Súèasnos» nemô¾e na chvíµu skonèi», aby objavila konkrétne slovo v jednoduchej hlave. Konzekutívne tlmoèníci sa musia pochváli» znaène priateµským názorom, preto¾e si musia starostlivo zapamäta» text, ktorý hovorili úèastníci komunikácie. V prípade komplikovanej¹ích prekladov z malých domén sa musia prekladatelia dobre pripravi» pred zaèatím samostatnej knihy, ktorá naozaj existuje v tom istom èase veµmi únavná a »a¾ká. Ak hµadáte dobrého prekladateµa, vyberte profesionálov, ktorí sa ¹pecializujú na veµké pole.