Uzemnenie kotla

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zní¾ení rizika výbuchu horµavých látok na základe výsledku elektrostatickej dislokácie iskier. Najèastej¹ie sa pou¾íva pri veµkosti dopravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najtich¹í a niekoµko komplikovaných modelov sa vyrábajú z uzemòovacej svorky aj z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené re¾imom monitorovania uzemnenia, vïaka ktorému je mo¾né produkt vyprázdni» alebo prepravi», keï je zem správne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sú najèastej¹ie zavedené v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných nádr¾í, nádr¾í na ceste, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V prospech plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdroj ich tvorby mô¾e tie¾ ¾i» mie¹aním, èerpaním alebo postrekom horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktovaním alebo zmenou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte navzájom. V dôsledku vá¹ho a náhleho vz»ahu k pozemnému alebo neza»a¾enému problému mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v ko¾i iskry.Nedostatoèná starostlivos» o iskry mô¾e spôsobi» vzplanutie zmesi plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèná explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vybíjania elektrostatických nábojov.