Uetovnictvo prostrednictvom internetu

Transparentné vedenie záznamov a efektívne slu¾by zákazníkom, zverovanie úètovníctva na¹ich znaèiek úètovným úradom je pôvodnou úlohou moderného úètovníctva. Úètovné programy pre úètovné spoloènosti umo¾òujú efektívne vykonávanie pokynov pre priemerné aj dlhodobé podniky. Ukladanie potrebných informácií v elektronickom formáte uµahèuje prístup k potrebnej dokumentácii. Je to nad prostriedkom na zachovanie kancelárskych priestorov.

Kankusta DuoKankusta Duo. Dobré a lacné opatrenie pre chudnutie

Údaje chránené heslom, zabezpeèené vedomosti o finanènom bode zákazníka, proti neoprávneným osobám. Pri predaji lacných slu¾ieb existuje veµa úètovníckych programov, ktoré umo¾òujú zamestnancom vyu¾íva» výhodnú ponuku a zvy¹ova» efektivitu na¹ich èinností. Pozoruhodné sú balíky programov Small Accounting Enterprise PRO. ©iroká ¹kála programov je urèená pre malé úètovné úrady, ktoré tvoria pribli¾ne 50 spoloèností. Vïaka nim bude jednoduch¹ie spravova» knihu príjmov a výdavkov, vyplni» vyhlásenia o PIT a DPH, vystavova» faktúry atï.Servis pre veµké spoloènosti zabezpeèuje úètovný program PRO Plus. Umo¾òuje poskytovanie slu¾ieb a¾ 500 podnikateµským subjektom. Tím ponúkaného balíka zahàòa programy, vïaka ktorým bude kniha o zisku a výdavkoch efektívne zachovaná. Personálna dokumentácia, mzda a ceny ZUS budú organizované a dobre udr¾iavané. Vïaka fakturácii bude práca omnoho rýchlej¹ia.Dobrá ponuka zahàòa balíèky programov e-Deklaracje a Zamestnancov vyslané do zahranièia. Robia doplnky do poèítaèových èasopisov urèených pre úètovné kancelárie. Vïaka elektronickej deklarácii sa v¹etky daòové priznania dostanú na daòový úrad na urèitý èas. Sú poskytované v elektronickom podpisu klienta.Slu¾by spoloèností, ktorých zamestnanci vedú na¹e úèely v zahranièí, sú uµahèené poèítaèovým programom, vïaka ktorému budú platy osôb vyslaných mimo Poµska zabezpeèené zodpovedným a be¾ným spôsobom so súèasnými právnymi predpismi.Systém úètovníctva je povolený bro¾úrou Infor System Biuro Handlowa. Ide o ponuku pre podniky, ktoré nielen vydávajú doklady, ale taktie¾ berú do vlastného podnikania automatické vytváranie bilanèných tabuliek, vyhlásenia o finanèných èinnostiach alebo prípravy správ. Program je prevádzkovaný systémom Windows, Linux, Unix a Mac OS.