Uetovanie spoloenosti v toruni

Hrd cylinder má preto ¹pecializovaný valec, ktorý je vybavený rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce majú hasiace médium, ktoré je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valca umo¾òuje extrémne rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do vnútra chráneného zariadenia.

Hrd cylindry sú najprv spojené s protipo¾iarnou ochranou systémov vo forme nebezpeèenstva ako dôkazom horµavých materiálov. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Okrem toho mô¾u by» valce pred výbuchom prístrojov, potrubia, potrubia, nádr¾e ako ochranný kryt, to sú miesta, kde sa nachádzajú prach a plyny ST1-ST3 a hybridné zmesi. Je to ako v¹etky priemyselné odvetvia.Malo by sa pamäta» na to, ¾e tieto jedlá musia by» presvedèené v osvedèeniach, konkrétne spôsobom potlaèenia výbuchu a hasiacej bariéry. V prípade výbuchu ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspe¹nos» hasiacej bariéry je v¹ak osvedèenie notifikovaného orgánu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Válce musia by» umiestnené v pevnej, oceµovej membráne. Tieto valce nemô¾u poèas servisných prác vytvára» ¾iadne nebezpeèenstvo. Valec by mal by» aktivovaný s minimálnym napätím 100 / 300V v objekte, aby sa zabránilo aktivácii náhodným napätím. V skutoènosti sú hrdlové valce s oveµa väè¹ou hmotnos»ou navy¹e dodatoène vyrábané v pomere vy¹¹om napätí v kontakte s prítomnos»ou.Typické valce sú prá¹kové. Zmes tejto jemnej látky po postreku zni¾uje tlak výbuchu. To robí neutralizáciou atmosféry výbu¹ného prachu.Tam, kde je mo¾né pou¾íva» be¾né fµa¹e s prá¹kom, mô¾e by» väè¹ie ako výhody, napríklad vo farmaceutických domoch, v zariadeniach pre potravinársky priemysel, teraz sa pou¾ívajú hrdlové fµa¹e.K dispozícii sú hrdly naplnené vodnou parou. Majú vodu pri teplote vy¹¹ej ako je teplota varu. Vodná para rozpozná príli¹ úlohu potlaèenia výbuchu.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. Vo v¹etkých systémoch hrd fungujú popri dekompresnom systéme pre metódy izolácie a výbuchu.