Tudentske prekladateuske prace

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a veµmi zodpovedná práca, preto¾e tento vplyv musí dáva» obom subjektom význam vyjadrenia jedného z nich v priebehu druhého. Èo sa deje vo vnútri, nesmie toµko opakova» slovo ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu, zatiaµ èo to isté je oveµa »a¾¹ie. Takéto ¹koly majú vá¾ny postoj v komunikácii av poznávaní, ako aj v ich poruchách.

Bliss Hair

Preklad je po sebe nasledujúci. Tak¾e aké preklady majú na tom, èo veria v na¹u ¹pecifickos»? No, poèas prejavu jednej z ¾ien, prekladateµ poèúva tento dôvod. Mô¾e si vzia» poznámky a pamäta» si, èo si zvolil, aby prejavil reèníka. Ak dokonèí prvok svojho prejavu, potom je úlohou prekladateµa vyjadri» svoj motív a my¹lienku. Samozrejme, ako som u¾ spomenul, nemusím by» doslovné opakovanie. To pravdepodobne vy¾aduje dáva» zmysel, myslenie a robi» vyhlásenia. Po opakovaní si hovorca rozvíja svoje vyhlásenie a opä» ho rozdelí do jedného mno¾stva. V skutoènosti v¹etko prebieha systematicky, a¾ kým sa nerealizuje reè alebo odpovede samotného partnera, èo znamená v ich rodnom ¹týle, zatiaµ èo jeho reè je oèistená a prehrávaná poètom µudí.

Takýto model prekladu vytvára svoje vlastné choroby a hodnoty. Nevýhodou je skutoènos», ¾e pokraèuje. Niektoré segmenty v¹ak mô¾u upúta» urèitú pozornos» a sústredi» sa na vyhlásenia. Pri preklade niektorých textov mô¾ete µahko odvies» pozornos», zabudnú» na nieèo, alebo len porazi» rytmus. Ka¾dý sa mô¾e v¹etko nauèi» a komunikácia sa zachová.