Tradieny gula je zale itos ou chuti

Ka¾dý miluje tradièný poµský gulá¹ zo skutoènej kapusty vy¹µachtenej na poµské hospodárstvo. Vo vz»ahu k regiónu alebo preferenciám mô¾e by» problém vzdialená kapusta. Tradièné bigos je tie¾ vyrobený z kyslej kapusty, ktorá je zmie¹aná. Av¹ak, oni sú istí, aby to z kvasenie alebo sladké sám. Zále¾í len na va¹ej chuti.

Kapusta by mala by» nasekaná veµmi jemne, preto¾e len z nej potom získame dôle¾itú chu». Nô¾ je pravdepodobne nane¹»astie hotový. V obchode je vhodné kúpi» rezaèku kapusty. Sú jednoduché, ale sú veµmi potrebné a veµmi µahko sa pripravujú pokrmy, ktoré sú vyrobené z kapusty. Je pravda, ¾e je to jeho veµkos», aj keï prúd je malý, poèíta komfort. Typický krájaè je organizovaný z èastého dreva a èepelí. Poèas jeho pou¾ívania musíme nájs» na prstoch, preto¾e jeho èepele sú veµmi nároèné. Pri správnom pou¾ívaní by sa v¹ak toto nemalo sta». Lieèba je veµmi primitívna a ka¾dý by to mal robi».Okrem kapusty potrebuje dobrý bigos aj iné mäso, tj ¹unku, klobásu, slaninu alebo nové, ktoré sa to páèi. Potrebujeme nejaké korenie. Pepper a soµ budú perfektné v modernom úspechu. Je tie¾ dobré prida» veµa bobkových listov, ktoré nájdu arómu z blízkych bigosov. Problémom mô¾u by» aj huby, huby, ktoré im nie sú potrebné. V¹eobecne platí, ¾e bigos má veµa foriem a v niektorých domoch je vyrobený do zostávajúcej technológie a niekedy chutí inak. Mäso je mo¾né okam¾ite vlo¾i» do hrnca na varenie s hlávkovým ¹alátom a jeho vlastnými prvkami, alebo na peèenie alebo sma¾enie. A¾ potom ich pridajte do zvy¹ku jedla. Bigos by sa mal vari» asi 40 minút, aby sa nespálil. Pri varení v kuchyni je z hrnca celá aróma. Varenie mô¾ete urýchli» pomocou tlakového hrnca. Vïaka nemu skonèíme s bigosom a celá aróma nebude schopná utiec». To bude trva» na poµské jedlo ïal¹ie chute.Problém je jedlo, ktoré mô¾eme poslú¾i» na iných oslavách. Pre skutoèné, narodeniny, alebo vytvori» pre µudí. Ka¾dý vie, ¾e bigos chutí pozitívne na ïal¹í deò po príprave.