Test pokladnice

Ako príslovie "èo je koniec je zvykom" hovorí. Nie je mo¾né nesúhlasi» s posledným, najmä dodr¾iavaním vianoèných tradícií na nasledujúcich miestach v Európe. Kedy ide do Ameriky, krajiny, ktorá sa tak dychtivo usiluje o zahranièných vyslancov z W³asna? Po prvé, Spojené ¹táty sú konglomeráciou kultúr z ka¾dej oblasti Európy. Hoci v dne¹nej dobe je teraz súèasná doba úplne komerène dostupná, slávnostná atmosféra a energia trávenia èasu s priateµmi ustúpia pred prípravkami pred Vianocami. Preto¾e veµký v Spojených ¹tátoch amerických nemohol existova» bez top krásne zabalené dary pod farebný, vysoký vianoèný stromèek.Predvianoèné obdobie zaèína v Amerike po Dni vïakyvzdania (vychádzajúcej na najvy¹¹í ¹tvrtok v novembri alebo v tzv. Èiernom piatku, keï obchodníci v podnikoch zaèínajú predvianoèné predaje. V tento deò mô¾u vèasné vtáky pou¾íva» samostatné propagaèné akcie. Veµmi èasto je mo¾né, ¾e tovar je v póroch ponúkaný takmer bezprostredne v póroch od 3 do 12 hodín. Vianoèný strom sa taktie¾ dostane veµmi skoro, je skvelé ho kúpi» a zdobi» u¾ na èiernom piatok. Rovnako ako v Poµsku, Amerièania, a pova¾ujú vianoèný strom za hlavnú výzdobu a okrem toho sú figúrky farebných hviezd, snehuliakov, Santa Clause a veµa, veµmi odli¹né. Je tie¾ tradièné zariadi» voòavé svieèky na stôl, visie» farebné vence na dvere, visie» hmla pod stropom.Akonáhle sme napísali, darèeky sú obzvlá¹» dôle¾ité v Amerike. Ale zachytáva nielen stlmi» skupiny a priateµov, ale aj susedia, partnermi i okoloidúci, tak¾e ka¾dý cítil èaro nadchádzajúcich sviatkoch. Veµmi vyhµadávaná a obdivovaný príjemcom robí osobne pripravené krabice su¹ienok. Kým deti dostávajú darèeky od Santa Clausa, ktorý príde do magickej saniach »ahaných sobmi, prièom men¹ie darèeky v pono¾kách przywieszonych nad krbom a viac pod stromom, sníva pripravený tortu a konzumného mlieka, a potom pokraèuje cez noc od 24 do 25 December bude môc» nav¹tívi» ka¾dý dom.Skvelé v Spojených ¹tátoch sú veµmi krátke. Zatiaµ èo slávime so skupinou z 25. a 26. decembra, pre Amerièanov sa predpokladá dlhý tý¾deò práce. A tak sa zaèínajú prípravy na veµkú oslavu nového a silvestrovského veèera.