Tehotna vo veku 48 rokov

Mnoho µudí je prekvapených vekom otehotnenia. Existujú ¾eny, ktoré by chceli po¾iada» o die»a vo veku 18 rokov a skôr. Väè¹ina sa v¹ak rad¹ej sústreïuje najprv na vyu¾itie finanènej stability, vhodného partnera, pohodlného ¾ivota, v jednom slova zmysle, materiálnych zariadení, ktoré umo¾nia zaujímavé a bezpeèné vychovávanie die»a»a. Existuje nepochybne správne rozhodnutie, koniec koncov má jeden prvok. Menovite vek. Iba sa mô¾eme cíti» mentálne nepripravený na vychovávanie die»a»a, tak¾e jeho telo nevie presne ako sa tento vek stane, a neskôr to neskôr hor¹ie.

Z biologického hµadiska je najvhodnej¹ím obdobím pre narodenie die»a»a ¾enami ¹tát, ktorý má 18 a¾ 25 rokov ¾ivota. Predtým ¾enský organizmus e¹te neexistuje dostatoène rozvinutý, èo mô¾e vies» k potratu a narodeniu màtveho die»a»a. A neskôr po 35 rokoch sa zvy¹uje pravdepodobnos» ochorení spojených s po¹kodením genetického kódu, ako je Downov syndróm.

Ak hµadá správny vek na otehotnenie, to je pre biológiu. Implementácia robí, po tom v¹etkom, tak¾e dvadsa» dievèat dokonèi» svoje ¹túdiá (alebo sú v polovici z nich, sa práve zaèína pracova», tie¾ nemusí ma» zvlá¹tne partnera, a ak sa im to pocit, ¾e nie ste istí, èi chcú, aby sa odstránil zvy¹ok svojho ¾ivota s ním. Navy¹e nechcú obmedzi» svoje dobré mladé roky veµkým odhodlaním die»a»a. To nie je na vine pre malé ¾eny a hádza» im prebehnú» materský in¹tinkt. Existujú preto priame reakcie, ktoré sú spôsobené zmenami vo svete okolo nás. Z tohto dôvodu, a to napriek skutoènosti, ¾e úcta k biologickému dobe je ako veµa dobrý, nezabudnite, ¾e, ale nie je skú¹obným kameòom, èi sa rozhodnete otehotnie», alebo nie. Po prvé, obaja budúci rodièia by mali vyjadrova» rovnakú tú¾bu ma» potomka. Èo je potrebné, je navy¹e aspoò základné finanènej stability a my¹lienka, ¾e nestratíme práca v prípade tehotenstva. Nie je mo¾né, aby sa ïal¹ia ¾ena definovala ako preká¾ka, aby posilnila kontakt s priateµom. Takéto o¹etrenie iba zhor¹í situáciu medzi ¾enou a klientom.

Vá¾ený pane, skutoènos»ou je, ¾e ná¹ systém nám poskytuje skrátený okamih na pre¾itie tehotenstva. Skutoènos» existuje a skutoènos», ¾e dobrá vek pre padnutie, preto som si ich vybral skôr, teoreticky tým lep¹ím. To v¹ak nezbavuje skutoènos», ¾e die»a by malo by» výsledkom lásky medzi dvoma µuïmi a nie pocitu povinnosti.