Tak e braveove kotlety boli makke

Tajomstvo dokonalého bravèového kotleta alebo hovädzieho kotletka je jeho dobrá ¹truktúra. Ten hovorí, ¾e aby ste dostali mäso nielen zlato chu»ové, ale aj správne krehké, ¹»avnaté a pripravené, musíte mu da» správnu hrúbku, alebo mo¾no aj rovinnos».

Kupova» kotleciarki ¹µahanie telo nie je povinná v be¾nej domácnosti, v ktorej budete musie» rozt³uczenia mäso na rezne po dobu niekoµkých dní, tam je v¾dy nutné zakúpi» jedální, v ktorých sa ka¾dý deò pripravuje rad kúskov mäsa na rezne.

Fréza na huby je urèená na mletie mäsa na perfektne ploché, rovnomerne rozdrvené kotlety. Vïaka tomu je v¹etka na¹a veµkos» rozdrvená na rovnakú hrúbku, èo je obzvlá¹» dôle¾ité pri ochucovaní a sma¾eních. V re¹tauráciách, kde sa podávajú veµa bravèové kotlety, alebo v lahôdkových podnikoch, kde sa ka¾dodenne hodujú hotové bravèové kotlety, je to zámerný nákup. To je dobrá investícia, preto¾e vïaka tomuto elektrickému zariadeniu nemusíte zapája» zamestnanca na umývanie koláèov. Jednoducho polo¾te kus mäsa na vhodné miesto zariadenia a po niekoµkých sekundách ho dôkladne rozdrvi.

Elektrické spotrebièe sa v gastronómii veµmi èasto pou¾ívajú, èo zrýchµuje proces vytvárania riadu vïaka ich úzkemu a efektívnemu spracovaniu a fragmentácii. Nebude sa skrýva», ¾e pri výrobe zemiakov má veµa èasu záujem nielen o vyprá¾anie, peèenie alebo varenie, ale správne pripravuje telo na vyprá¾anie. Keï je veµa krokov na realizáciu, potom stojí za to dosiahnu» zariadenie navrhnuté ¹peciálne na uµahèenie na¹ej práce a urýchlenie akéhokoµvek procesu prípravy pre va¹e pohodlie.