Swidwin preklad

Anglický jazyk u¾ vstúpil do sveta vedy. Veµká väè¹ina poµských vedeckých èasopisov, výsledky experimentov a kníh okrem pôvodnej verzie obsahujú verziu v angliètine. Je to »a¾ké pole pre prekladateµov, ktorí sa stali veµmi cennými poèas nových rokov.

Zatiaµ èo písomné preklady sú jednoduch¹ie (nepotrebujú prácu pod èasovým tlakom, u¾ prekladateµské preklady (pre simultánne tlmoèenie dôkazov poèas vedeckých konferencií sú viac absorpèné. Výsledkom je, ¾e prekladateµ musí pracova» v urèitej miestnosti v konkrétnom èase. Obyèajne sa o tomto apartmáne nevyslovuje, ani si nespomína spomenutie zabudnutého odboèenia v zdrojovom jazyku.

Lingvisti hovoria jedným hlasom, ¾e tlmoèenie vy¾aduje najmä od tlmoèníka veµa strán. Nestaèí hovori» jazykom, dokonca dokonale. Pozornos» sa venuje aj sile a sklamaniu. V úspechu vedeckých prekladov existuje aj znalos» terminológie z informácií o veciach. V mieri sa so ¹pecialistom vytvorí preklad opisov chorôb, úrokových sadzieb v ekonomike alebo tých, ktoré sú v platnosti v starom Ríme.

Vo vede je najèastej¹ie vidie» písané preklady (uèebnice a diela. Dôle¾itou formou prekladu je aj tlmoèenie (konferencie, vedecké predná¹ky. Najnov¹ou skutoènos»ou je zvyèajne simultánny preklad. Prekladateµ poèúva pôvodný ¹týl a vysvetµuje ho dnes.

Konzekutívne tlmoèenie je vá¾nej¹ou formou. Reèník nepreru¹uje reè. Nedávno prekladateµ neberie slovo a vydáva poznámky. Iba po opustení reèi sa pova¾uje za jeho pozíciu. Èo je dôle¾ité, vyberá najdôle¾itej¹ie prvky zo zdrojového listu a problémy, ktoré im dáva v cieµovom ¹týle. Existuje nároèný spôsob prekladu. Aby bolo potrebné dokonalé uèenie sa jazyka a posledná pravda, dôslednos» a veda analytického myslenia. Dôle¾ité existuje a dikcia. & Nbsp; Osoba, ktorá prekladá, musí jasne odpoveda», navy¹e ¾ijem pre príjemcov.

Jeden je taký. Súèasné a konzekutívne tlmoèenie vy¾aduje veµa predispozícií, tak¾e o nich nemusíte by» istí.