Sueasny preklad umcs

Preklad danej vety z vlastného jazyka na nový sa konèí nielen písomne. Záznamy o predaji pre µudí, ktorí sa ¹pecializujú na budovanie tlmoèenia v súèasnom konsekutivnom a simultánnom tlmoèení. Patria k najpotrebnej¹ím typom prekladov, preto ich prekladateµ potrebuje nielen správne poznatky, ale aj odolnos» voèi stresu, jednoduchos» zapojenia a dokonca urèitú dávku tvorivosti.

Konzekutívne vs simultánneKeï u¾ bolo povedané, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne interpretácie. Najdôle¾itej¹ie z nich je, ¾e na poslednú z nich je to, ¾e tlmoèník prekladá reè poèas prestávok, ktoré hovorí osoba v poradí ná¹ho prejavu. Takýto èlovek prekladov funguje dobre, ak je skupina klientov µahká. Mô¾u existova» akékoµvek typy tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Zo série simultánnych interpretácií, ktoré sa tie¾ oznaèujú ako simultánne interpretácie, sa zaoberajú zvukotesnými kabínkami. Prekladateµ v mu¾ovi druhého prekladateµa robí preklad textu, ktorý poèuje v slúchadlách. Ka¾dý prekladateµ robí takýto preklad 20 minút a potom ide na výmenu. Preklad hovorenej osoby je poèu» v slúchadlách, ktoré majú µudí v konkrétnej udalosti. V prípade skupín simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Od tlmoèníka, ktorý zastaví so simultánnym tlmoèením, chce vysokú odolnos» voèi stresu, reflexom a vhodnou dikciou. Existuje teda jeden z naj»a¾¹ích typov prekladov, ktoré je mo¾né urobi» - µudia na súèasnej pozícii majú zvyèajne dos» intenzívne kurzy, ktoré sú rok alebo dva, a hodia skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.