Stanica nebezpeeenstva vybuchu

Je to najmä veµa miest, kde existuje mnoho rizík pre èinnos» a µudské zdravie. Zdá sa, ¾e bezpeèné miesta, ktoré sa dostanú do vá¹ho mesta, zbavené urèitých bezpeènostných opatrení, by mohli ohrozi» obyvateµstvo.

Takýmto nebezpeèenstvom sú urèite èerpacie stanice, technické sklady plynu, rôzne predajné miesta a umenie pyrotechnických materiálov, nehovoriac o vojenských zariadeniach, ktoré sú veµmi èasto v ich mestách.Ka¾dá z týchto in¹titúcií, ktorá je dôle¾itá v na¹ich mestách, je merateµnou úrovòou nebezpeèenstva pre obyvateµov mesta, ale v niektorých rie¹eniach je cenná pre zdravé fungovanie obyvateµstva. V oblasti minimalizácie rizika príslu¹né útvary podniknú osobitné kroky na zvý¹enie bezpeènosti týchto miest.Ochrana takýchto miest je upravená ¹peciálnymi predpismi, ktoré vstupujú do stupòa investície do zariadenia, ktorý vytvára nebezpeèenstvo poèas jeho existencie. Veµmi prestí¾nu úlohu zohrávajú zdravotné a bezpeènostné predpisy, ku ktorým sú zamestnaní obaja zamestnanci a kedy sú klientmi obsluhovaní "nebezpeèná" práca.Èerpacie stanice, ktoré sa zavádzajú v oblasti takmer v¹etkých miest, dostávajú v súèasnej dobe správnu pozornos». Na staniciach sa predpokladá, ¾e veµa horµavých palív spôsobí v dôsledku po¾iaru vá¾nu explóziu. Preto je v bezpeènostnom systéme dôle¾ité pou¾itie potenciálne výbu¹ných atmosfér. V týchto priestoroch sa spájajú sprísnené bezpeènostné re¾imy. Bránia pou¾ívanie otvoreného ohòa. Pri údr¾be èerpacej stanice by sa mala venova» osobitná pozornos» po¾iarnym predpisom, preto¾e ka¾dý, dokonca aj najmen¹í incident, mô¾e spôsobi» výbuch, ktorý ohrozí zdravie a trvanlivos» mnohých µudí.