Spich bang

Oheò je veµmi de¹truktívna sila. Keï nájde látky náchylné na horiace na priamu cestu, úplne ich znièí. Pri neplánovanom spaµovaní mo¾no získa» takmer akékoµvek materiály, ktoré potrebujeme - tuhé látky, kvapaliny a plyny. V závislosti od materiálu, ktorý sa má spáli», sa na hasenie pou¾ívajú iné hasiace prostriedky. Najmódnej¹ia je vlastne voda. V ¾iadnom prípade v¹ak nie je mo¾né ho pou¾i». Po¾iare a prá¹ky sa èasto pou¾ívajú pri po¾iaroch.Menej známym faktom je odporuèi» paru na potlaèenie ohòa a zabráni» tomu, aby sa sám opakoval. Men¹ia popularita páru je pravdepodobne spôsobená súèasnos»ou, ¾e je dôle¾ité pou¾íva» ho len v obmedzených priestoroch a uhasi» len urèité po¾iare. Para ako hasiaca látka nie je vhodná pre model, ktorý má uhasi» horiace lesy. To neznamená, ¾e nie je dôle¾ité pou¾íva» ho pri hasení horiaceho dreva. Para je prednostné rie¹enie, okrem iného, pri po¾iaroch v miestnostiach, ktoré dodávajú drevo na su¹enie, av¹ak plocha týchto polí nemô¾e by» 500 metrov ¹tvorcových.Proces zhá¹ania parou sa poèíta s tým, ¾e je pod tlakom v oblasti po¾iaru. Výsledkom je zriedenie horµavých plynov postavených vo svojej oblasti, klesá koncentrácia kyslíka, èo zabraòuje jeho rozvoju a po niekoµkých minútach oheò zhasne. Pára sa pou¾íva nielen na hasenie pevných predmetov, ale aj kvapalín a plynov. Aj v týchto prípadoch musí by» po¾iar ¹írený iba v uzavretom priestore. V otvorenej krajine stráca vodná para svoju úèinnos» ako spôsob hasenia po¾iaru.