Softver bentley

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému z èasti systému Windows a bohatý, primerane výkonný poèítaè. Ani verzie, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, zarábanie peòazí v cloude a fungovanie v okne prehliadaèa, nespåòajú 512 MB operaènej pamäte.

V situácii, keï sa investor nechce sta» otrokom neustálej aktualizácie elektronických zariadení, je program ovplyvnený klasickým programom cdn. Ako vidíme, jeden na trhu funguje pod systémom DOS, hoci to neznamená, ¾e jeho schopnosti sa zastavili pred 30 rokmi. Aplikácia mô¾e by» vytvorená z troch základných prvkov: skladu a fakturácie, ktoré mô¾u by» spracované aj veµkým skladom, µudskými zdrojmi, podporou politiky dobrého riadenia kapitálu a evidenciou èasu výroby a finanèného a úètovníctva, obsluhovaním ka¾dej situácie v úètovníctve. Pracuje bez problémov s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladnicami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèovými dokladmi a fakturaènými zariadeniami SET. S jeho pomocou mô¾ete hovori» o µubovoµnom poète èasopisov a poèíta» prácu na základe pomenovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavova», zúètova» a rezervova» zálohové faktúry. S príplatkom klasického programu CDN mô¾ete pou¾i» rôzne diskontné schémy a cenníky individuálne pre v¹etkých va¹ich zákazníkov tak, aby pripravené dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa pohybujúci sklad. V prípade pou¾itia vratných kontajnerov mô¾ete pre svoju pozornos» poèíta» vkladové obaly. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» ¹títky a èiarové kódy.Program má 45 000 klientov v celom Poµsku. Ak sa z akéhokoµvek stavu jeho ponúk ukázali by» nedostatoèné, distribútor COMARCH zabezpeèuje upgrade na najnov¹iu verziu softvéru s pou¾itím a¾ 40% zliav. Samotný proces je pre pou¾ívateµa takmer nepozorovateµný a v¹etko sa vykonáva pomocou programu Comarch Assist.