Smerov rozvoja dopravnej spoloenosti

Tehotenstvo, ¹»astné narodenie a následné výchova die»a»a sú najpriaznivej¹ie ¹tádiami toho, ¾e ste ¾ena. Budúce matky sa te¹ia na deò, keï poèujú tlkot srdca plodu. Existuje pre nich znamenie, ¾e vývoj die»a»a ide skutoèným smerom a dokonalým spôsobom ich vedie k tomu, ¾e nosia svojho milovaného potomka pod srdcom. Drahé budúce matky, nedávajte pozor, ak v priebehu prvého ultrazvuku lekár nepoèul srdce vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sa zmeny vyskytujú veµmi silne, prakticky cez noc a prvý srdcový tep je skutoèný na dne¹ný deò 21. storoèia tehotenstva.

Na zaèiatku sa srdce die»a»a nepodobá známemu orgánu. V poèiatoèných ¹tádiách vývoja plodu existuje len druh rúrky, ktorá pumpuje krv. Medzitým okolo ¹trnásteho tý¾dòa tehotenstva bude srdce die»a»a na konci (v¹etkých 6 mm dôle¾ité, aby bolo vidie» pri hµadaní ultrazvuku. Bohu¾iaµ, bude e¹te príli¹ malý na ocenenie jeho dobrého vývoja. Ak chcete správne posúdi» vývoj srdca die»a»a, bude potrebné poèka» a¾ do 20 tý¾dòov tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Keï príde na poèutie srdcového tepu, bude to ïal¹í takmer 11 tý¾dòov tehotenstva a len pomocou ¹pecializovaného zariadenia, ktoré je v rozsahu spracovania toku krvi na zvuk. A správny tlkot srdca pomocou stetoskopu je dodatoèný a¾ po prekroèení 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» naposledy - nezabudnite urobi» prvý srdcový tep vá¹ho budúceho die»a»a.

Poèas celej doby tehotenstva sa plodová krv nedostala do pµúc die»a»a. Tam bolo znamenie pre otvorenie organizmu die»a»a, ¾e nie je èas na individuálne dýchanie, ale namiesto toho sa sústredi» na správny vývoj orgánov. To znamená, ¾e srdce die»a»a bude plne rozvinuté iba v èase dodania. Od tejto chvíle bude poèúvanie tlkot srdca plodu v¾dy legálne. Jediné, èo musíte urobi», je jemne polo¾i» ucho na hrudník vá¹ho die»a»a.