Slicer siemens 75002

Rezanie rovnakých kusov syra alebo tyèiniek je u¾itoèné len pre dospelých kuchárov. Be¾ný chlebník èasto pou¾íva túto tému. Jeden kus bude príli¹ hrubý, druhý príli¹ vysoký ... Ka¾dý mô¾e urobi» tento objekt. Mô¾ete to rýchlo vyrie¹i» na svadbu. ®e chceme urobi» sendvièe ako profesionálny ¹éfkuchár v blízkej kuchyni, ¾e musíte nájs» krájaè na studené mäso a syr.

Pri rezaní na krájaè, mô¾eme naozaj da», aby sa plátok ¹unky alebo syra, ktorý je pre nás ideálny. Jednoducho nastavte krájaè. Obvykle sa ¹tandardná stupnica uplatòuje a¾ do 16 mm. Je to neuveriteµne adekvátne a samozrejme menej únavné alebo èasovo nároèné, ako v prípade úspechu pri rezaní be¾ného kuchynského no¾a.V súèasnosti sa na trhu veµmi dobre vyberajú iné typy krájaèov. To, ¾e sa rozhodneme kupova» takéto vybavenie, by malo poskytnú» spätnú väzbu na okamih ich zásluh. Dôle¾itou situáciou je skutoène bezpeènos». Na to, aby ná¹ krájaè bol stabilný, by mali by» ¹peciálne proti¹mykové no¾ièky. Vïaka nim sa vytvorí záruka, ¾e poèas rezania stroja bude urèená na pozadí, nebude sa pohybova», èo by mohlo vies» k zaseknutiu alebo väè¹iemu zraneniu. Takisto by mali by» vhodné obaly, aby boli prsty pekné. K dispozícii je viac tlaèidiel na zapnutie a výber. Bezpeènos» v¾dy po ukonèení rezania v¾dy vypnite.Je dôle¾ité a bol vytvorený ich tovaru. Mô¾eme sa stretnú» s ponukami krájaèe, ktoré listy sú vyrábané v prípade uvedenom na oceµ alebo hliník. Kµúèom k úspechu je tie¾ to, èo kreslí so zvy¹kom krájaèe, alebo je to plast a kov.Krájaèe mo¾no tie¾ meni» doplnky, ktoré pridávajú k nim výrobcovi. Naozaj je uvedený vzor pre niektoré ïal¹ie brúsi no¾e, prísavky k pultu, ovládacie odchýlky pripadá µah¹ie rezanie alebo zásobníka, ktoré spadajú ukrojone plátky.Na cieli mô¾eme venova» pozornos» vzhµadu rezaèky. Je to u¾itoèné v sile odtieòov a modelov, to znamená, ¾e sa sám prispôsobí apartmánu na¹ej kuchyne.