S domacim spotrebieom

Výcvik Atex alebo rozsah ¹kolení je kritizovaný a vyvolaný potrebami známej in¹titúcie alebo organizácie. Nasledujúci zoznam ukazuje najdôle¾itej¹ie otázky, na základe ktorých sa vyvíja koneèný plán odbornej prípravy. Tento zoznam mo¾no v odôvodnených prípadoch zvý¹i» o dodatoèné otázky.

Bioveliss Tabs

©kolenie Atex zahàòa:právne dôvody týkajúce sa bezpeènosti výbu¹nosti: smernica ATEX 137 a národné predpisy,Smernica ATEX95 a národné predpisy; & Nbsp; vz»ah medzi oboma smernicami a ATEX137 ATEX95,právne dôvody týkajúce sa po¾iarnej bezpeènosti: Vyhlá¹ka Ministerstva vnútra a správy dòa 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane priestorov, objektov a miest; vzájomné vz»ahy s informáciami ATEX137,základné pravidlá klasifikácie a zriadenia zón nebezpeèenstva výbuchu; extrémne posúdenie vhodnosti výbu¹ných parametrov plynov, pár kvapaliny a prachu,elektrostatické uzemnenie - význam »a¾kostí, príklady a praktické technické rie¹enia,druhy ochrany pred výbuchom pou¾ívané v sektore a dôle¾ité pravidlá pre ich výber; dôle¾ité pravidlá pre zabezpeèenie zariadení procesu proti nebezpeèenstvu výbuchu,jednotkové príklady, ktoré ilustrujú úèinnos» pou¾ívania jednotlivých systémov ochrany proti výbuchu,hlavné zásady bezpeènej prevádzky a údr¾by strojov v potenciálne výbu¹ných atmosférach,príklady výbuchových situácií v sektore,stupeò a dostupnos» vetrania a rozsah oblasti nebezpeèenstva výbuchu, dôkaz o in¹talácii plynu, vodíka, plynu propánbutánu, acetylénu; batériové nabíjacie body, bezpeènostné skrinky na skladovanie chemikálií,elektrické stroje v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu - v¹eobecné pokyny pre montá¾ne zariadenia,hrozba nebezpeènej havárie v odvetví; vybrané »a¾kosti spojené so skladovaním, odpra¹ovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektráròach, obmedzenia súvisiace s pou¾ívaním systému na zmiernenie výbuchu,procesov a rýchleho ohrozenia línií biomasy.