Rozvoj anglickeho vzdelavania

Poznávanie sveta je dôle¾itým poznaním a atraktívnym dobrodru¾stvom. Technológia a technológia idú takým tempom na zaèiatok, kým potom sa dynamicky rozvíjajú, je µahké ma» pre èloveka k dispozícii niè na svete. Aj keï je èas» sveta, fragment pravdy uzavretý pre µudské oko, existujú zariadenia, ktoré spôsobujú, ¾e sa dostanú, najmä do ¹irokých håbok sveta.

Nielen to, ale mô¾ete rozlí¹i» svet, ale mô¾ete sledova» a kontrolova», ale zároveò mô¾ete zaznamenáva», èo vidíte, tak¾e to, èo cítite a èo vidíte. To je samozrejme atraktívna kontrola a zaujímavý dojem, ktorý stavia pred nami nový, celkom nezvyèajný svet.

Mikroskopická kamera je pre nás v tomto výskume u¾itoèným nástrojom. Je to jedlo, ktoré vyu¾íva ú¾asnú príle¾itos» na ¹túdium, výskum a vstup na najtajnej¹ie miesta na svete. Takáto kamera, vïaka svojej celistvosti aj individuálnym schopnostiam, umo¾òuje ukonèenie obrovského detailu. Dnes je to jeho mikroskopický znak. Preto¾e je v¹ak bunka, umo¾ní nám to vníma» aj to, èo sa stane s jej slu¾bou. To umo¾ní nielen preskúma» svet v reálnom èase, ale aj analyzova» záznam neskôr.

Takýto záznam zostáva, mô¾ete ho archivova» a po pozorovaní ho mô¾ete bezpeène odstráni». Presnos» kamery spôsobuje, ¾e to, èo sledujeme, je krásnej kvality, je extrémne zväè¹ené a pôsobí dojmom, akoby sme nepozorovali miniatúrne alebo mikroskopické objekty, ale obrovské objekty s normálnou veµkos»ou, ktoré práve zaznamenali fotoaparát. Je to skvelý zá¾itok a jedineèné dobrodru¾stvo, ktoré stojí za to ¾i».