Registraenu pokladnicu od 1 marca 2015

Budúce èasy, v ktorých sú nariadenia záväzné pre pokladne. Elektronické zariadenia sú prítomné, dodávajú sa do registra výnosov a súètu dane z maloobchodného predaja. Za ich nedostatok mô¾e by» zamestnávateµ potrestaný veµkým trestom, ktorý je veµmi platný za jeho plat. Nikto nechce riskova» kontrolu a pokuty.Niekedy sa stáva, ¾e hospodárska práca sa vykonáva vo veµmi citlivom priestore. Majiteµ predáva svoje materiály vo výstavbe, a závod je nesie hlavne je jediná neobývaná oblas» je rovnaká, kde je stôl. Finanèné zariadenia sú v¹ak rovnako potrebné ako v prípade obchodu s veµkými obchodnými priestormi.To je rovnaké v úspechu µudí, ktorí vytvárajú stacionárne. Je »a¾ké si predstavi», ¾e zamestnávateµ sa riadi nepraktickou registraènou pokladòou a v¹etkými zariadeniami potrebnými na jej dokonalé pou¾ívanie. V¾dy sa objavili na trhu, prenosné fi¹kálne zariadenia. Majú nízke rozmery, výkonné batérie a jasný servis. Tvar sa podobá terminálom pre pou¾itie kreditných kariet. To z nich robí vynikajúce rie¹enie pre èítanie v tejto oblasti, napríklad keï musíme ís» do slu¾by osobne.Fi¹kálne zariadenia sú navy¹e dôle¾ité pre niektorých klientov, ale nie len pre investorov. Vïaka tlaèenej pokladni, ktorá je vytlaèená, zákazníci dúfajú, ¾e podajú s»a¾nos» na zakúpený produkt. Výsledkom je, ¾e fi¹kálny text je jediným dôkazom ná¹ho nákupu tovaru. Je to tie¾ potvrdenie, ¾e vlastník podniku vykonáva formálnu akciu a nesie daò z ponúkaného tovaru aj na slu¾by. Ak dostaneme príle¾itos», ¾e butik v butiku je vylúèený alebo nevyu¾ijeme, mô¾eme ho prinies» do kancelárie, ktorá podnikne príslu¹né právne kroky voèi podnikateµovi. Èelí vysokému finanènému trestu a niekedy aj príbuznému.Fi¹kálne zariadenia tie¾ zaobchádzajú s vlastníkmi, aby overili ekonomickú situáciu v spoloènosti. Na konci ka¾dého dòa je vytlaèená denná správa a na konci mesiaca dúfame, ¾e vytlaèíme celé vyhlásenie, ktoré nám uká¾e, koµko presne sme zarobili peniaze. Vïaka tomu mô¾eme µahko skontrolova», èi jeden z tímov kradne na¹e peniaze, alebo len to, èi je jeho vlastný podnik rentabilný.

Pozri registraèné pokladne