Registraene pokladnice 1 maja v czestochowe

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar finanèným osobám, je zodpovedný za zaznamenávanie obratu pomocou pokladnice. Je to typ, ktorý umo¾òuje pou¾ívanie vhodných osád s daòovými úradmi. Vz»ahuje sa na zákon a je to istota.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

Stojí za to, aby sa tieto veci doruèovali v tzv. Rezervnej hotovosti. Predstavuje to, ¾e to nie je zákonná po¾iadavka, a v závode ka¾dého investora je premý¹µa» o takomto prepustení vèas. V ideálnom prípade zhroma¾ïuje iným spôsobom núdzové situácie, ktoré si vy¾adujú nále¾itú opravu zariadenia. Podµa môjho názoru zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e ak nie je mo¾né vytvori» obchodný register s rezervným pokladníkom, daòovník by mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e v praxi chráni» pred zbytoènými a nepredvídateµnými prestojmi. Stojí to za to, ¾e ochota majetku z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, preukazujúc zlyhanie zariadenia a pou¾ívanie informácií o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, keï bol pridaný rýchlej¹ie, nedostatok registraènej pokladnice v poslednom rezervnom fonde sa zhroma¾ïuje s nutnos»ou zastavi» predaj. Potom nemô¾ete dokonèi» predaj a tieto triedy sú nelegálne a sú schopné prija» dôsledky vysokej finanènej zá»a¾e tvárou v tvár. Bez toho, aby sme premý¹µali o kvalite, v akom type sa bude domáha» riadneho prijatia.

Malo by by» jednoduché oznámi» zlyhanie slu¾by opravovne a fi¹kálnych po¹tovných fi¹kálnych tlaèiarní, ale aj daòové úrady o tom, ako otvori» pri vytváraní záznamov o kúpe v èase opravy zariadenia, a samozrejme zákazníkov o mlèaní pri predaji.

Iba v prípade, ¾e on-line aukcie podnikateµ nemusí preru¹i» svoju prácu, ale vy¾aduje splnenie niekoµkých podmienok - ako boli zaznamenané, musí by» jasne pova¾ované za tovar, ktorý bol prijatie platby; platba sa musí uskutoèni» online alebo po¹tou. Týmto spôsobom bude ma» predávajúci - daòovník právo na faktúru s DPH.