Registraena cena taxi

Kapusta patrí k jednému z najbe¾nej¹ích a nazbieraných zeleniny v miestnej kuchyni. Existuje mnoho jedál, ktoré sa nauèia na základe bielej kapusty alebo kyslej kapusty. Od posledného faktora, elektrický chopper na kapusta je dobrá zásoba pre záujmy hromadného stravovania, re¹taurácií a bohatého spôsobu priestorov, ako aj v domácnosti.

Royal Black Mask

Elektrický kapustový stroj kúpi v ka¾dom prípade lavínu akéhokoµvek poètu tejto zeleniny. Pred zaèatím rezanie hláv kapusta sú zbavené horných listov, a to a¾ potom, èo sú pridelené na drvenie. Ale skôr, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich vzia» z tvrdého koreòa. Nie je vhodné podáva» tento nedostatok no¾a, preto¾e moderný krájaè má schopnos» nareza» koreò vrtákom. Hlava zariadenia obsahuje stredne veµkú hlavu kapusty, keï sa stane veµa silných, potom by sa mala rozreza» na polovicu pred drvením. Krájaè je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka posuvnému lo¾isku a profesionálnemu tesniacemu systému nie je celá kon¹trukcia citlivá na podmienky prostredia, ktoré sprevádzajú proces rezania kapusty. Aby bol elektrický drviè riadne zaistený, je potrebné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» sezón jeho èinnosti, ako aj kontrolova» napnutie klínových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu mechanizmu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy spôsobený liatinou. Hlavný hriadeµ, na ktorom je disk upevnený, je ulo¾ený, vïaka èomu je zaistené nekomplikované a dlhodobé pou¾ívanie drvièa. Drvenie kapusty s pou¾itím elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas skartovania a nevy¾aduje veµké mno¾stvo fyzickej hodnoty, tak¾e keï je v prípade obyèajných krájaèov plochý. Èo je hlboko v úspechu drvenie veµké mno¾stvo tejto zeleniny. Ïal¹ou hodnotou takéhoto zariadenia je preto to, ¾e drvená kapusta nemá ¾iadnu mo¾nos» vypadnú» a vrhnú» ïal¹ie miesto. A preto¾e pomocou ¹peciálneho ku¾eµového zásobníka, kapusta padá priamo, napríklad do suda, veµkého hrnca, vrecka alebo sila.