Psycholog a pokladnica 2015

Ka¾dý podnikateµ s pokladòou v jeho mene bojuje ka¾dý deò so zvy¹nými problémami, ktoré mô¾u zariadenia vytvára». Rovnako ako v¹etky elektronické zariadenia, pokladnice nie sú bez profesionálov a niekedy kazia. Nie v¹etci majitelia firiem vedia, ¾e v ka¾dej polo¾ke, v ktorej sú záznamy vedené prostredníctvom pokladnice, by mala obsahova» rôzne takéto zariadenia - samozrejme, pre zlyhanie tohto dokonalého.

Nedostatok zálo¾nej pokladnice pri predaji výrobkov alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií zo strany daòového úradu, preto¾e to zabráni po¹kodeniu predajného listu v období rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v súlade s registraènou pokladòou by mali obsahova» pokladnièný servis. V tomto dokumente nielen¾e sú dokonèené v¹etky opravy zariadenia, ale existujú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V umeleckom diele musí by» zadané jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu dala pokladnièná kancelária, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých je pokladnica prijímaná. V¹etky tieto rady sú platné v prípade in¹pekcií daòového úradu. V¹etky ¾eleznice v povedomí o kufríkoch a jeho zmene prichádzajú do èinnosti ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by mal ka¾dý podnikateµ pou¾ívajúci registraèné pokladne podpísa» zmluvu. Èo je vysoko - mali by ste informova» daòový úrad o v¹etkých zmenách v slu¾be pokladníka. Predaj v pokladniciach by sa mal uskutoèòova» nepretr¾ite, a ak je pokladnica plná, názor sa musí vymieòa» za posledný, prièom sa pamätajú na èítanie pamäte. Preèítajte si pamä» pokladne, ktorú ¾ijete - rovnako ako zmena vykonaná, ale iba oprávnenou osobou. Okrem toho musí by» táto práca ukonèená za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania daòovej pokladnice sa vykoná príslu¹ný protokol, ktorého samotná kópia sa dostane do daòového úradu a druhá podnikateµovi. Potrebuje, aby bol tento protokol vedený spolu s inými dokladmi pripojenými k pokladnici - jeho chyba mô¾e vytvori» pokutu úradu.