Program fakturaenej reklamy

Program fakturácie umo¾òuje vydáva» rôzne druhy fakturaèných materiálov v rýchlom, funkènom a ¹truktúrovanom ¹týle. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi krátky v pou¾ívaní. Vïaka tomu mô¾ete svoje dokumenty umiestni» do µubovoµnej meny.

Táto aplikácia je úplne synchronizovaná s ïal¹ími prvkami systému Comarch. Informácie sú aktualizované v oblasti celku, èo zjednodu¹uje úètovníctvo. Z hµadiska funkènosti (mo¾nosti predaja a nákupu, výmena dokumentov na internete je tento èasový prvok najzaujímavej¹ím problémom na trhu medzi produktmi tohto typu.Ïal¹ím nástrojom, ktorým je Okno urèených predajov, mô¾ete poskytnú» v¹etky rady a materiály týkajúce sa daného dodávateµa. To je neuveriteµne pohodlné rie¹enie pre úètovníkov. Okrem toho je tento program funkciou tlaèe. To v¹etko z nás robí ¹»astím, ¾e systém uµahèuje by» spoloènos»ou alebo podnikom a zjednodu¹uje prácu.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideálny najmä pre priemernú a strednú firmu, kde úètovné oddelenie nie je silné a zamestnancom pomáha pozornos» a úµava. Ide o funkciu modulu faktúry ako èasopisu na písanie a fakturáciu, uµahèuje prácu zamestnancov a zni¾uje mo¾nos» chyby. Program vám umo¾òuje rýchlo vystavi» faktúry s ich okam¾itou opravou aj mo¾nos»ou tlaèe.Comarch ERP Fakturácia Faktúry budú Optima: vystavovanie predajných faktúr a nákup, Fiscalization pre ¾eny fyzické podpory pre v¹etky predaje v amerických dolároch a cudzích mien, vydávajúci korekciu podklady (korekcia mno¾stvo, dátumy, hodnota -providing, DPH, zµavu a tak ïalej. , nákup a predaj výberom tradièných spôsobov platby (bankový prevod, náhrada, v hotovosti s nimi doteraz, a ako je uvedené v u¾ívateµskom softvéri a vedenie evidencie a pomáha» zákazníkom.