Prekladateusku pracu

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a nikdy nezodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí medzi oboma subjektmi vráti» význam vyjadrenia nápoja medzi sebou v marketingu druhého. V dôsledku toho nie je potrebné opakova» slovo-slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu, zatiaµ èo to isté je väè¹ie. Takýto prekladateµ má nezvyèajnú komunikáciu v porozumení, ako aj v poruchách.

Jeden z druhov prekladov je po sebe nasledujúci výklad. Tak¾e aké sú aj preklady a aké sú na¹e ¹pecifiká? No, keï hovoríme z hlavy, tlmoèník poèúva urèitú vlastnos» tohto problému. Potom mô¾e robi» poznámky, a len si pamäta», èo chce hovori». Keï táto uzavrie konkrétny aspekt ná¹ho názoru, potom úlohou prekladateµa je vyjadri» jeho úvahu a princíp. Samozrejme, ako u¾ bolo spomenuté, nemusí to by» doslovné opakovanie. Preto si vy¾aduje, aby ste poskytli význam, konanie a urobili vyhlásenie. Po opakovaní hovorca pokraèuje vo svojej poznámke a opä» ju rozdeµuje na konkrétne prvky. A tak v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do konca prejavu alebo odpoveï sprostredkovateµa, ktorý hovorí aj v jeho rodnom ¹týle, zatiaµ èo jeho pozornos» sa vyuèuje a praktizuje dôle¾itému èloveku.

Tento druh prekladu je priamymi rozhodnutiami a nevýhodami. Nevýhodou je, ¾e sa pravidelne trýzòuje. Úlomky výpovede Tieto prvky v¹ak mô¾u upúta» pozornos» a zamera» sa na pozornos». Prelo¾ením èasti èlánku mô¾ete µahko odvráti» pozornos», zabudnú» na nieèo alebo jednoducho odstráni» beh. Ka¾dý mô¾e vidie» v¹etko a komunikácia sa zachová.