Pracova ako sudny prekladateu nemeckeho jazyka

Práca tlmoèníka je mimoriadne dôle¾itá a zároveò zodpovedná práca, preto¾e táto ¹kola musí sprostredkova» medzi týmito dvoma entitami význam samotného výrazu medzi nimi v charaktere druhého. V dôsledku toho to nie je toµko opakova» slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu, ale potom je oveµa zlo¾itej¹ie. Takýto prekladateµ má gigantickú komunikáciu v poznávaní, ako aj v poruchách.

Preklad je po sebe nasledujúci. Aký je teda aj typ prekladu a èo sa poèíta v jednoduchom vlastníctve? No, pri rozhovore so samotnými ¾enami, prekladateµ poèúva väè¹inu tejto otázky. Mô¾e si vzia» poznámky a on mô¾e ma» iba to, èo sa rozhodne prejs» reproduktorom. Keï tento èlovek zatvorí konkrétny prvok v na¹ej pozornosti, potom úlohou prekladateµa je zopakova» jeho úèel a princíp. Samozrejme, ako bolo spomenuté, nevy¾aduje prítomnos», aby to bolo doslovné opakovanie. Preto musí by» schopný dáva» zmysel, myslie» a robi» vyhlásenia. Po opakovaní hovorca pokraèuje vo svojom prejave a znovu ho rozdelí do efektívnych mno¾stiev. A v skutoènosti v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do vykonania vyhlásení alebo odpovedí samotného partnera, ktoré navy¹e vedie v jeho vlastnom ¹týle a jeho problém je vyèistený a prenesený na prvej osoby.

Tento spôsob prekladu má priame slabiny a nevýhody. Výhoda pravdepodobne prebieha pravidelne. Zlomky výpovede, ale v týchto kontextoch mô¾e dôjs» k zvý¹eniu pozornosti a príprave pripomienok. Pri preklade niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len porazi» rytmus. Ka¾dý mô¾e poèu» v¹etko a komunikácia sa zachová.