Popularnej su a e po iada

Mnohí v detstve snívajú o èinnosti rôznych profesií. Niekedy sa aj tieto sny naplnia. Koho deti zvyèajne plánujú, keï vyrastú? No, viac ako jeden malý chlapec chce by» hasièom alebo policajtom. Nejaký sen by» vojakom. Veterinár z Krakova má tie¾ obµúbenú profesiu. A èo dievèatá? Dievèatá tradiène chcú by» modelkami, hereèkami a spevákmi.

Najobµúbenej¹ia sú»a¾Stojí za zmienku, ¾e rastúci obsah detí sníva o tom, ¾e sa stane celebritou. Pravdepodobne kvôli popularite iného spôsobu talentovej show. Samozrejme, niektoré deti majú v pláne by» lekármi alebo právnikmi. Rodièia tieto my¹lienky navrhujú sami. Iste nie veµa detí sníva o tom, ¾e budú v obchode alebo na platforme. Alebo je v súèasnosti nieèo zvlá¹tne? Urèite nie. Detstvo má svoje èaro. Malé deti nie sú prekvapené alebo ich nápady je mo¾né pripravi». Dievèatko nepýta otázky v smere: Som celkom pekný, aby som sa stal modelom, alebo som dos» schopný sta» sa lekárom. Keï vyrastáme, zaèneme si myslie» oveµa reálnej¹ie a na¹e fantázie z detstva idú do zabudnutia. Aj keï treba pripusti», ¾e to tak nie je v¾dy. Je to preto, ¾e µudia, ktorí splnili svoje vlastné tú¾by z detstva, zostúpili. Mnoho hviezd celebrít nám hovorí, ¾e vo veku ¹tyroch spievali na "káblový mikrofón". Nakoniec sa zistilo, ¾e rodièia sa v posledných rokoch »ahali cez odliatky. A vo finále sa im podarilo dosiahnu» úspech. Takéto príbehy nejdú na raritu. A nech sú ako také. Bude to viac ¹»astných dospelých.