Pokladoa za 300 pln

Keï predávame tovar alebo slu¾by v prípade fyzických osôb (ktoré neobchodujú, budeme môc» pou¾íva» registraènú pokladnicu alebo fi¹kálnu tlaèiareò. Po jeho kúpe je obzvlá¹» dôle¾ité predlo¾i» fi¹kálne zariadenie a fiscalizáciu. V¹etky formality spojené s registraènou pokladnicou je potrebné predlo¾i» do dvoch mesiacov od jej kúpy.

Predlo¾enie správy vedúcemu príslu¹ného daòového úradu by sa malo uskutoèni» skôr, ako zaèneme zaznamenáva» predaj na pokladnici. Èo by sa malo v takomto oznámení nájs»? Po prvé, mali by ste napísa», ktorý bude akýkoµvek poèet registraèných pokladníc hral v spoloènosti. Musíte tie¾ uvies» adresy miest, kde budú pou¾ité.Nariadením ministra financií z 29. novembra 2012 sa presne upravuje spôsob, akým by sa malo podávanie správ o registrácii uskutoèòova». Spolu s ním najneskôr v deò straty práva na prepustenie z registraènej pokladnice by mala by» nain¹talovaná aspoò polovica registraèných pokladníc nahlásených vedúcemu daòového úradu. Spolu s dôvodom budúceho mesiaca by sa do úètovníctva mali zahrnú» aj ïal¹ie registraèné pokladnice.Ak sme u¾ registrovali a umiestnili registraèné pokladne, musia by» daòové. Je potrebné, ak plánujete pou¾íva» registraèné pokladne a tlaèiarne vo svojich obchodných roliach.

Aká je fi¹kalizácia pokladnice? O pridelení fi¹kálneho modulu (daòové identifikaèné èíslo daòového poplatníka do daòovej pokladnice. Spomeòme, ¾e je to posledná jednorazová èinnos», ¾ila a trvala. Mimoriadne dôle¾ité je, ¾e fi¹káciu pokladnice odborne pripravil servisný technik, ktorý bol naposledy pripravený. Pri úspechu chyby bude nesprávne vráti» sa k chybne vykonanej fiscalizácii, bude u¾itoèné kúpi» novú registraènú pokladnicu, ktorá preuká¾e kolosálne výdavky. Vïaka fi¹kalizácii registraènej pokladnice bude mo¾ná jej funkcia fi¹kálneho ¹týlu. Odteraz v pokladnici budú smerované denné správy obsahujúce údaje pre denný predaj.Po dokonèení daòovej evidencie je potrebné ju do siedmich dní nahlási» vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Výsledkom bude získanie registraèného èísla.