Pokladoa 2 mesiace

V súèasnosti by sme na zaèiatku mali jasne poveda», ¾e zanedbávanie a podivné nedodr¾anie termínu povinného prehodnotenia na¹ich fi¹kálnych pokladníc nevyhnutne vedie k trápnej potrebe tzv. Úµavy od dátumu jej nákupu. Stojí za zmienku, ¾e posledné modelové sankcie sú vystavené týmto daòovým poplatníkom, tak¾e v èase troch rokov od inaugurácie registrácie neuèinili - v záväznom a zároveò záväznom období - oznámenie pokladne povinnému technickému preskúmaniu. Mimochodom, povedzme, ¾e takéto preskúmanie vykonáva správna slu¾ba.

Povinná kontrola pokladnice by mala by» pripravená minimálne ka¾dé dva roky. Musíte sa postara» o to, èo tieto dva roky znamenajú pri práci. Pri presnom výpoète musíte bra» ako východiskový bod deò, kedy sa skutoène uskutoènila pokladòa alebo deò poslednej technickej prehliadky.

Daòoví poplatníci teda pri nákupe hotovosti mô¾u (a dokonca by mali bra» do úvahy - v systéme nevyhnutnosti revízie - dvojroèné obdobie od fiscalizácie zariadenia. Túto fiscalizáciu samozrejme vykonáva ¹pecializovaný technik v teréne. Pri samotnej zmene je proces fi¹kalizácie samotným druhom iniciovania práce fi¹kálneho modulu pokladnice.

Preto pred nákupom pokladne stojí za to získa» autorizovaný servis, ktorý mo¾no vykona» zadaním správneho hesla do vyhµadávacieho nástroja, ako napríklad „slu¾ba registraènej pokladnice“.

Povinná kontrola pokladnice sa vykonáva v oblasti práce na niekoµko vecí. Servisný technik pracuje predov¹etkým na audite z hµadiska stavu peèate registraènej pokladnice. Kontroluje ich spoluprácu so záznamami umiestnenými v servisnej knihe. Odborník tie¾ kontroluje celkový stav skrine pokladnice. Vyhodnocuje základnú dosku, fi¹kálnu pamä» a fi¹kálny modul. Zároveò testuje správnos» zobrazenia pre èloveka. Okrem toho overuje program pokladne a verziu programu v spolupráci so záznamami - opä» - v pokladnici. Nakoniec technik zadá oficiálny výsledok kontroly - s mo¾nými odporúèaniami a pozorovaniami - pre servisné práce.Poplatok za preskúmanie je od sto do dvoch stoviek zlotých - za nejaké peniaze.

Ak by sme túto operáciu urèili s technickou kontrolou, mohlo by to by» dos» klamlivé. Preèo? Je to preto, ¾e poèas in¹pekcie sa skúmajú iba zariadenia, ktoré za zaznamenávanie obratu priamo nepreberajú niè prekvapujúce. Potom nasleduje výber revízie.

Povinná kontrola finanènej in¹titúcie je potom vec, ktorú je mo¾né pozorne sledova» a ktorá stojí za to venova» osobitnú pozornos».