Pokladnieny kurz

Predajcovia majú obavy a kontroly týkajúce sa pokladnice. Nie v¹etko v¹ak ide o ná¹ princíp a samozrejme by sme to chceli. Pokladòa je stroj - elektronické zariadenie, ktoré niekedy zlyhá.

faktúraSkôr ne¾ si zvykne predáva» v pokladni, príli¹ málo èasu prechádza. Aj keï je potrebné pripusti», ¾e pokrmy nám pre nás priná¹ajú veµa práce. Èítajú èiarové kódy a potom vytlaèia doklad alebo faktúru. No, len ... potvrdenie alebo faktúra? Táto vec bola jemná a malá, a hoci nie je tak zaostalá. Otázkou je, ¾e sa mô¾eme pýta» na to, èo dá zákazníkovi potvrdenie na pokladni alebo faktúre. ©pecialisti sa ponáhµajú pomôc» - hovoria, ¾e by ste mali vystavi» potvrdenie, ale da» zákazníkovi faktúru. Dôle¾ité je, ¾e vystavenie faktúry fyzickej osobe, ktorá nevykonáva podnikateµskú èinnos», ani pau¹álny farmár sám neoslobodzuje predávajúceho od povinnosti zaregistrova» predaj vo vý¹ke daòovej sumy. Koniec koncov, pou¾ívateµ mô¾e po¾iada» o faktúru - potom mu bude zaslaná originálna faktúra.

príjemTak¾e èo s potvrdením? Fiskálna faktúra dáva faktúru, ktorá je v dokumentácii daòového poplatníka. v takejto forme sa vyhýbame plateniu dvojitého zdanenia za daný predaj. Príjem je dokladom o predaji. Potvrdenie vydané v pokladnici sa obvykle vydáva so ¾iados»ou o vystavenie faktúry. To je potom v oblasti energetiky prípadoch tie¾ základom pre propagáciu výrobku, ktorý preukázal, ¾e je zlé, a to buï samostatne po low nespåòa oèakávania zákazníkov. Paragon je zvyèajne zárukou. Na rozdiel od toho, tento prvok papiera - výtlaèok z známej pokladnice, je mimoriadne dôle¾itý dokument. Fiskálne tlaèiarne Elzab sú v tlaèenej podobe ako potvrdenie, tak faktúra.Èasto sme zni¾ovali príjem, zmenili sme ho niekde. Ale v èase, ak je to rovnaký nákup nieèoho dobrého, stojí za to pamäta» si o prijatí, kde sa s ním zaobchádza. Rozosmieval som sa na mnohých ¾enách, ktorí vkladali príjmy s nejakým pomazaním. Ale tie¾ som videl, ¾e µudia dávajú potvrdenie a vedú, ¾e výrobok, ktorý si kúpili v obchode na chvíµu - je prestavaný. Pre niektorých je potvrdenie dôkazom toho, ¾e dali za to, èo obsahujú vo vrecku, pre ostatných je normou, aby posledný sa postaral o výrobok.