Pokladnica pre lekarov

Podnikatelia, ktorí predávajú výrobky alebo slu¾by pou¾ívajúce pokladnicu, musia uvies» rad povinností, ktoré s òou narú¹ajú. Úètovníctvo prostredníctvom registraèných pokladníc je právne regulované vo vlastnom svete. Príslu¹né zákony a zákony podrobne opisujú povinnosti klienta a majiteµa pokladnice. Fiskálne úrady spoloènosti Novitus fungujú dobre v malých a veµkých obchodoch. Ihneï po zakúpení zariadenia musíte podpísa» zmluvu so správnou slu¾bou - táto slu¾ba bude nielen robi» v¹etky opravy pokladne, ale bude tie¾ fi¹kalizova».

Daòový úrad musí by» o tejto poslednej akcii informovaný vopred, preto¾e sa na òom musí zúèastni» zamestnanec tohto úradu. Poèas fiskalizácie zamestnanec slu¾by vytlaèí správu z pokladnice a zamestnanec daòového úradu pripraví príslu¹nú správu. Tieto fakty musí investor uchováva» spolu s údr¾bou pokladne. Podobný postup platí aj pri èítaní z registraènej fiskálnej pamäte. Podnikateµ musí dba» na to, aby mal v registri povedomie len niekoµko nových produktov. Z tohto dôvodu pravdepodobne ¾ije iba pridávanie alebo odèítanie produktov alebo slu¾ieb z jej pamäti. Málokto vie, ¾e pomocou registraènej pokladnice je registrovaný nielen predaj výrobkov, ale aj v¹etky slu¾by. Tieto otázky sú presne upravené príslu¹ným zákonom, v ktorom sa uvádzajú stresy a èinnosti, v ktorých je hotovos» nevyhnutná. Nedostatok pokladnice alebo nedostatok zaznamenávania predaja na òom vedie k stanoveniu vysokých pokút daòovým úradom. Pou¾ívateµ pokladne by mal tie¾ ma», ¾e v dôsledku ka¾dého dòa, ale aj tý¾dòa, mesiaca a roka by mal vytlaèi» príslu¹nú správu obsahujúcu podrobný zoznam èinností vytvorených v danom zúètovacom období. Nedostatok správnych správ je pravdepodobne aj faktorom pri ukladaní sankcie úradu. Ka¾dý investor by preto mal svojim hos»om poskytova» ¹kolenie v pokladni. Málokto podnikatelia vedia, ¾e ma» tieto rezervné fondy na ktoromkoµvek mieste, kde sa nachádza hlavný register, nemô¾ete zastavi» zaznamenávanie predaja aj vtedy, keï sa zariadenie rozpadne.