Pokladnica kf 02

Dnes mnoho Poliakov pracuje v zahranièí, tak¾e potrebujú dokumenty prelo¾ené do angliètiny. A mnohé z ich vlastných firiem, ktoré idú v medzinárodnom prostredí, chcú, aby kandidáti na produkciu prezentovali svoj ¾ivotopis v cudzom ¹týle, najmä v angliètine. V Poµsku je sotva ktokoµvek ochotný vyrobi» profesionálne prelo¾ené dokumenty o náboroch. Tak¾e je veµmi dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

https://ecuproduct.com/sk/diet-stars-chutny-sposob-pre-stihlu-postavu/

Najmä v Poµsku pí¹eme sami ¾ivotopis alebo sprievodný list, len zriedka pou¾ívame túto osobu ¹pecializovanú na µudské zdroje & nbsp; Medzitým je zvyèajne nedostatok, ktorý nás spôsobí, ¾e stratíme potenciálnu prácu. Hoci poznáme angliètinu v komunikaènom názve, nezaoberáme sa odbornou, ¹pecializovanou slovnou zásobou, ktorá sa èasto objavuje v náborových textoch. Napriek tomu, ¾e sa nám darí dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodený hovorca, znejú zlé, umelé, okam¾ite nesprávne pou¾ité text, preto¾e osoba, ktorá riadi daný jazyk od narodenia, nikdy naozaj nepovedala. Za to by mal spomenú» správnu jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Je veµmi dôle¾ité získa» úroveò jazykových zruèností, a tak urobi» akýkoµvek spôsob, ako napísa» dokonalý ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e texty, ktoré dostanú v anglickom ¹týle, sú veµké nápisy, pravopisné chyby, gramatické chyby a prenesenie poµských vetných ¹truktúr na tlaè. Samozrejme, ¾e pre pólo bude takéto ¾ivotopis pochopiteµné, preto¾e si, samozrejme, myslí, ¾e sme v poµ¹tine, ale mô¾e prinies» docela problém domácemu Anglièanovi. Potom zdravým spôsobom zhor¹uje ná¹ prípad poèas procesu náboru a niekedy dokonca predstavuje na¹e zlyhanie.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkom v ¾ivotopise, ak v jazykovom skupine zadáme pokroèilé znalosti angliètiny. Veµa chudoby, ak sa uèenie iného jazyka v konkrétnom zamestnaní nebude pre nás v normálnej práci u¾itoèné. Hor¹ie, ak existuje len jedna zo základných po¾iadaviek na zamestnanie pre konkrétnu pozíciu, èo budeme hra» ka¾dý deò v be¾ných aktivitách. Potom nedostatok v CV so stabilitou bude diskvalifikujúci. Tak¾e stojí za to investova» do profesionálneho prekladu.

zdroj: