Pokladnica innova ma presti ny navod na obsluhu

Keï zaèínate svoju individuálnu podnikateµskú èinnos», mnohí µudia sú prekvapení limitom vzdania sa registraènej pokladnice. Na rozdiel od vystúpení je samotná vý¹ka úveru neuveriteµne dostupná na urèenie a predstavuje 20 000 PLN na predaj tovaru pre súkromné ¾eny. V¾dy len naozaj vzda» pokladne, preto¾e obrat je presne obchod. Na rozdiel od vystúpení je najlep¹ie skontrolova» limit rie¹enia z pokladnice z dôvodu nákupu.

Preto skôr, ako otvorí svoje obchodné vedenie, mal by pozna» nielen limit rie¹enia, ktorý má registraènú pokladnicu, ale aj to, èo musí ma» priemysel, ktorý je povinný. A pokiaµ ide o úvery spojené s prevádzkou, to vedie len a výluène k obratu súvisiacemu s predajom výrobkov pre súkromné ¾eny. Tento limit nezahàòa obchod so spoloènos»ami a ¹tátnymi organizáciami. Priemyselné odvetvia, ktoré musia ma» fi¹kálnu pokladnicu, uznávajú také odvetvia, ako je predaj skvapalneného plynu, rádiové zariadenia, fotografie, automobilový priemysel, osobná doprava a mnoho ïal¹ích èastí. Zoznam èastí je presne definovaný v nariadení ministra financií. Pred zaèatím prevádzky musíte zisti», èi otvorená èinnos» nie je na zozname prác s povinnou registraènou pokladnicou elzab alfa. Okrem toho existuje zoznam priemyselných odvetví, ktoré sú oslobodené od registraènej pokladnice, samozrejme, vzhµadom na typ kampane. Posledný typ práce je spôsobilý poskytova» kuriérske a po¹tové slu¾by, telekomunikácie, vzdelávacie rozmery, niektoré druhy dopravy aj mnohé podobné aktivity. A pravidlo, limit, od ktorého by registraèná pokladòa nemala ma» význam, nie je významný. Pre obzvlá¹» prestí¾nu moc je vhodné, ak patríte do priemyselných odvetví, ktoré vy¾adujú pou¾ívanie registraènej pokladnice alebo ktoré sú úplne oslobodené od jej majetku. Je to veµmi vá¾ne, preto¾e ak nedodr¾iavate platný zákon, mo¾no kon¹tatova», ¾e na zaèiatku práce budeme ma» veµa problémov. Musíte sa nauèi» presne zákon. ,