Osvie ujuci sprchovy gel

V horúcich dòoch µudia èasto snívajú o nápoji, ktorý by uspokojil aj ich záujem a osvie¾il ich. V tomto prípade sú koktaily na báze mlieka, kefíru, prírodného jogurtu alebo drveného µadu dokonale kontrolované. Na internete a kuchárkach nájdete mnoho návrhov na èerstvé nápoje tohto ¹týlu. Takto mô¾ete získa» chutné koktaily v re¹taurácii, supermarkete alebo zmrzlinárni, ale o nich si sami preèítajte. Nie je to len oveµa lacnej¹ie rie¹enie, ale aj zdrav¹ie. Experimenty v kuchyni dávajú veµa spokojnosti. Na¹e úsilie urèite ocenia rodinní príslu¹níci alebo priatelia, ktorí nav¹tevujú horúci deò.

Banánový smoothieKoktejl, ktorý pripravujem najèastej¹ie, je ten, ktorý má banánovú príchu» na báze mlieka. Banány je mo¾né zakúpi» kedykoµvek poèas roka, a to nielen v lete, a mlieko je faktom, ¾e ka¾dá chladnièka je vybavená. Banány sú okrem toho jedny z najlacnej¹ích druhov ovocia na trhu. Prijatý nápoj je pekný, krásny a zdravý - koniec koncov, ka¾dý hrubý koktail mô¾e by» spracovaný ako samostatné jedlo.

Jahodový smoothieÏal¹ia populárna metóda kokteilu je posledná s jahodovou príchu»ou. Najlep¹ie je pripravi» ho v letnom období, od júna do augusta, kedy sú jahody najchutnej¹ie a viditeµné v niektorých stánkoch. Ideálnym prístupom je priviaza» mlieko, jahody a ovocie - táto jedineèná kniha bude bezpeèným zá¾itkom pre va¹e vlastné chu»ové poháriky.

Takto mô¾ete poveda» nekoneèné recepty. Koktejl s chu»ou lesných plodov, vytvorený z malín, ostru¾ín a èuèoriedok? Preèo nie! A mo¾no broskyòové osvie¾enie? V úspechu broskyne ako koktailového základu je drvený µad lep¹í ako mlieko alebo kefír. A èo zmes jahôd a kivi, posypaná citrónom? Len sa uistite, ¾e kivi nie sú horké - hovorím zo ¹túdie.

Drtiè ovociaSamozrejme, nápad na kokteil a hotové výsledky stále nie je v¹etko. Musíte si pamäta» správne vybavenie. Multifunkèný kuchynský robot od správnej spoloènosti alebo spoµahlivý drviè na ovocie bude fungova» perfektne. Existuje mnoho takýchto úèinkov na trhu a mô¾ete si chvíµku porovna», aby ste si vybrali tú, ktorá najlep¹ie vyhovuje va¹ej dôvere a potrebám. Myslím si, ¾e stojí za to investova» do mixéra s µadovým drviacim lo¾iskom, ktoré prispeje nielen k ovocným dezertom, ale aj ako dôkaz pre tvorbu µadovej kávy.