Osram baterku

V potenciálne výbu¹nom prostredí sa pou¾ívajú atexové baterky pre prácu. Zaoberajú sa predov¹etkým nerozbitnými ¹o¹ovkami, ako aj nepremokavé a skúsené bývanie. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti rozptýleným alebo zaostreným svetlom. Èasto je usporiadaná v tej istej bielej dióde, jedna mladá a druhá èervená.Tieto baterky mô¾u by» manuálne. Sú dobré a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. Sie» je vytvorená takým spôsobom, ¾e chráni proti valcovaniu na ¹ikmých plochách. Stále je prachotesný a vodotesný. Okrem toho je na konci relatívne vysokých vý¹ok odolný. Èas jej predstavenia je asi 9 hodín, ale aj veµa silných mô¾e trva» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti mô¾e by» zavesená na páse alebo páse.Ïal¹ím spôsobom, ako baterky atex, sú bezpeèné baterky. Mayské telo je vyrobené z polyméru, ktorý je odolný voèi mno¾stvu agresívnych chemikálií. V jednom kryte sú dva zdroje svetla. Je dôle¾ité, aby ste ich odobrali samostatne alebo úplne.Na hlavu je umiestnená dióda, ktorá vy¾aruje rýchly a zameraný prúd svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi vysoké, rozptýlené svetlo. Telo je odolné aj pri najsilnej¹ích nárazoch alebo pádoch.Tento horák je dva nezávislé spínaèe, ale je isté, ¾e ovládanie funkcií svietidla je odli¹né od miesta osvetlenia.Má tie¾ batériu a nabíjaèku, tie¾ s napájacími ¹núrami, aj keï je to auto.Ïal¹ím typom hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je vybavený jednoduchým a jasným LED, ktorý emituje zdravé a zameraný lúè svetla. Vyrába ¹iroký ¾iara kúpi» a zobrazi» bod na ceste a¾ do 150 metrov. Vybavený je akousi dlhou rukovä»ou, vïaka ktorej je významné, ¾e aj keï helmy a hasièi prilby, záchrana alebo priemyselný.Ïal¹ím typom atex baterky sú tie, ktoré sa pou¾ívajú v blízkosti ohrozených alkoholov a jemného uhlia.Existujú tie isté malé baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z umelého telesa, ktoré vedie elektrickú energiu. Poskytujú ochranu proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu a dokonca proti elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby daného objektu, majú okam¾ité alebo trvalé svetlo.