Osla prekladu

Bez ohµadu na to, èi riadime nezávislý podnik alebo sme e¹te súkromnou osobou - potreba prelo¾i» èlánok sa urèite objaví niekedy aj u nás. Èo by sme mali robi», keï sa to skutoène stane a my nebudeme pou¾íva» správne jazykové znalosti na to, aby sme tento preklad vykonávali sami? Prirodzeným krokom je nájs» spoloènos», pre ktorú nemajú ¾iadne tajomstvá, alebo si naja» jedného prekladateµa, ktorý prácu jednoducho pozná. Aké sú kritériá pre výber spoloènosti alebo tlmoèníka, ktorý je vinný z fungovania?

Predov¹etkým by mali by» dobré aj pre úèinok, ktorý chceme dosiahnu», keï a do rozpoètu, ktorý máme. Nemô¾eme vyhrá¾a» bez toho, aby sme vedeli, èo má v na¹om portfóliu len niekoµko halierov a slu¾by najviac dostupných (a èasto najmenej presných prekladateµov mo¾no pou¾i» len v úspechu, keï koneèný výsledok nie je v na¹ich skorých plánoch.Po zadaní koneèného efektu, ktorý chceme dosiahnu», mô¾eme pristúpi» k výberu priaznivej ponuky, ak by sa mala prelo¾i». Vzhµadom k tomu, ¾e poèet µudí, ktorí ponúkajú vzdelávanie, je pomalý, nemal by ma» problémy. O to viac by sme sa mali do tejto chvíle ponori» a hµada» prekladateµa ¹pecializovaného na kategóriu, ktorú sme si vybrali. Ak teda prekladáme text o stavbe, je ïaleko nájs» tlmoèníka, aký je v òom zá¾itok. Zvyèajne µudia, ktorí pou¾ívajú preklad publikovaný vo svojej priamej ponuke, ponúkajú témy, ktoré si sami vybrali - ideálne, ak nezamestnávame tlmoèníka zameraného v¹eobecne, a toho, ktorý v danom období doká¾e zná¹a» bremeno ná¹ho predmetu. Je to ten istý osud, najmä v èase, keï je ná¹ èlánok, ktorý sa má prelo¾i», nabitý typickým v priemysle, v ktorom sa toèí slovná zásoba. Tak¾e, aby sme mali záruku, ¾e prekladateµ zvládne akciu a prelo¾í text s takou presnos»ou, ¾e jednoducho oèakávame. Tak¾e v rámci absolútneho základu celého podniku.