Neo24 krajae

Forte Love

Kúzelný krájaè 612p je pozitívnym doplnkom na rezanie v¹etkých druhov potravín. Pridáva sa tie¾ k spracovaniu mäkkých výrobkov, ako je napríklad zelenina, a to ako syr. Dobré výrobky a jemné spracovanie zaruèujú veµkú a jednoduchú prevádzku. Kon¹trukcia stroja vám umo¾òuje ¾i» v jednoduchosti a robi» v¹etky hygienické odporúèania. Samotná slu¾ba je nevedomá a jednoduchá, vïaka èomu je mo¾né rýchlo implementova» iného hos»a do súèasných povinností.

Technické parametre rezaèky 612p pre kúzelníkov sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- bezpeènostná trieda je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- podávací stôl 300 x 250 mm- Výkon motora 250 W- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Krájaè sa vyrába v dvoch skupinách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov s napájacím napätím v kon¹trukcii.Krájaè mág je ochrana proti náhodnému zapnutiu. Senzor v miske zistí nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nie je mo¾né ho zapnú», zabezpeèi» obsluhu.Denná údr¾ba nie je zlo¾itá a praktická na vykonanie v krátkom èase. Jediné, èo musíte urobi», je vyèisti» jedlo z ostatných úèinkov, ako je tuk alebo omrvinky po dokonèení práce. Ka¾dý prvok, podobne ako podnos, kryt no¾a, sa dá µahko odstráni», prièom nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne nástroje do posledného.Krájaè bude dobre fungova» tak v ni¾¹ích predajniach, ako aj v stredne veµkých prevádzkach, kde je spracovanie efektov na priemernej úrovni.Cena rezaèky 612p pre kúzelníkov je pribli¾ne 4500 PLN brutto.Krájaè je vhodný pre náhradné diely za jednoduché ceny. Zariadenie je zalo¾ené na mnohých faktoroch, ktoré mô¾u by» ¹pecifikované v prípade po¹kodenia alebo zlyhania.Tým sa zní¾ia dlhé prevádzkové náklady modelu.