Nakup fi kalnej pokladnice

V roku 2015 sa vïaka ministerstvu financií výrazne zní¾il poèet daòovníkov vyplývajúci z výnimiek z povinnosti registrova» predaj s pou¾itím záznamových zariadení. Vyzýva, ¾e pokladòa alebo finanèná tlaèiareò je nevyhnutným nákupom pre takmer v¹etky podniky.

Zmeny v predpisoch sa postupne zaviedli za niekoµko rokov, v roku 2016 sa niè v poslednom ¹týle nezmenilo, ale hranica 20 000 tisíc, ktorá pomáha s cieµom dr¾a» takéto zariadenia, dokonca aj malí maloobchodníci prechádzajú pomerne rýchlo.Tak¾e èo si vyberiete, ktoré zariadenie bude vidie» vo va¹ej spoloènosti? Aký je rozdiel medzi tlaèiaròou a pokladòou?Cash Financial je pokrm, aby sa maloobchodné tr¾by, ktorého úlohou je vyda» potvrdenky. Je zameraný predov¹etkým na slabých a malých obchodov, ale tie¾ ideálny pre drsné miestach. Samozrejme existujú rôzne spôsoby, ako tieto in¹titúcie, napr. Portable (chôdza na batérie, ktoré sú potrebné v pozadí, majú tendenciu by» oblasti, kde je napájanie av prípade mana¾érok èasto na¹ej ekonomickej práce v závode zákazníka. Takáto skupina mô¾e zahàòa» iný typ slu¾by, napr. Opravy slu¾ieb, èo vedie predajcovia Hawking a dokonca aj právnici. Výhodou hotovosti sú ni¾¹ie ako náklady na nákup tlaèiarní, a nie je pochýb o tom, ¾e jeho pou¾itie je uvedený len na dodávateµa.Fiskálna tlaèiareò Novitus sa pou¾íva na zaznamenávanie tr¾ieb z predaja a prijatia príjmov. Dôle¾itý rozdiel sa v¹ak poèíta s posledným, ¾e nemô¾e vykonáva» sám, musí pracova» s poèítaèom, ktorý má dobrý predajný program. Toto vysvetlenie najèastej¹ie pou¾ívajú poboèky, ktoré tvoria veµmi veµkú komoditnú základòu, ale sú u¾ vybavené poèítaèmi vybavenými predajným softvérom, napr. Na vystavenie faktúr DPH. Pripojenie tlaèiarne umo¾òuje nielen tlaèi» príjmy alebo faktúry, ale umo¾òuje aj automatické ulo¾enie tovaru (u¾ v èase vystavenia potvrdenia. Ïal¹ou výhodou tohto fotoaparátu je spôsob, ako prehliadnu» skladovacie obdobia tovaru (prostredníctvom predajného programu a vyu¾ívania rôznych zliav, napríklad "kúpi» dva celkom". Nevýhody tlaèiarní sú skutoène vysoká nákupná hodnota a potrebný poèítaèový súhlas.