Miera vyvozu tovaru 0

V modernej dobe mô¾e by» prevádzkovanie podniku výluène na poµskom námestí neadekvátne. Nielen majitelia veµkých spoloèností, ale aj malí podnikatelia sa k tomu dostali. A jediní adresáti sa sna¾ia roz¹íri» kvalitu svojich cieµových pou¾ívateµov nielen o zástupcov iných krajín, ale niekedy aj o iné kontinenty. Akonáhle je najdôle¾itej¹ie, aj dobrá vec bola zavedenie produktu, ktorý bol zaujímavý pre ázijský trh, teraz je dobre vidie» exportova» do Ruska. Preto je ka¾dý podnikateµ v dne¹nej dobe dobrodru¾ný so súèasnos»ou, ¾e úloha prekladateµa poèas stretnutí je nesmierne dôle¾itá. Nikto nechce, aby majiteµ spoloènosti poznal v¹etky jazyky vo v¹etkých jazykoch, ale ka¾dý oèakáva, ¾e na stretnutiach bude zabezpeèený dobrý tlmoèník, ktorý dôkladne prelo¾í ka¾dé slovo, ktoré vypadlo z úst majiteµa.Samozrejme, ¾e prezident má jazykové znalosti alebo má zamestnanca, ktorý pozná jazyk dodávateµa. Av¹ak, to musí by», ¾e preklady sú extrémne horúce stresujúce práce, ktoré nie ka¾dý, aj ten najúèinnej¹í výuèba jazykov je vhodný. To znamená, ¾e prekladateµ vykonáva nekvalifikovaného robotníka, ktorý nemá nie je ¹pecialista, situácia je nový pre seba jednoducho zdôrazni» vá¹ tie¾ nebude ma» v období, prelo¾i» slovo alebo zaène kokta», ktoré preklad stáva nezrozumiteµné, a my, ako vlastník spoloènos», vystavi» alebo vysmievajú zákazníkom v èo najkrat¹om prípade, nedostatok energie pre zaèatie spolupráce.Èo je skvelé, ¾e vedomos» o jazyku nestaèí. Role prekladateµa a schopnos» pozna» terminológiu v kombinácii s obsahom stretnutia. Okrem toho profesionálni prekladatelia sú ¾eny s nále¾itou slovní zásobou a dobre vykonávanou krátkodobou pamä»ou, vïaka èomu ich pripravené vplyvy budú pre pou¾ívateµa èitateµné, jemné a presné. A keï je známe, najhor¹ia vec, ktorá sa mô¾e sta» na stretnutiach so ¾enami, ktoré hovoria inými jazykmi, je proces porozumenia medzi stranami a nedorozumenie pochádzajúce z jazykovej bariéry.

Zdroj: Lingualab