Lekareo zdravie dobre mesto

V súèasnej dobe je ¾enatý problém s otehotnením. Potom je pravdepodobne úèinok vysokej koncentrácie toxínov v poµských jedlách. Preto sa odporúèa vykona» potrebné testy, ktoré posúdia, èi sa musíme zaobera» neplodnos»ou, alebo jednoducho sme smolu.

Ako táto ¹túdia funguje? Musíte samozrejme da» vzorku spermií na vy¹etrenie. Mô¾ete si ho kúpi» aj masturbáciou, aj pri malom pohlavnom styku. Za miernu cenu si vopred kupujeme ¹peciálny kondóm, ktorý nám pomô¾e doda» spermie cieµovej téme.Èo sa stane neskôr s na¹imi spermiami? Po prezentácii ukazuje proces skvapalòovania. Inými slovami, konzistencia sa mení z polopevnej na voµnú. Zvyèajne dr¾í asi tucet minút. Nemala by trva» dlh¹ie ako hodinu. Ak sa to naozaj stane, vzdávame sa vá¾nych zdravotných problémov. Spermia by sa mala pozorova» pri teplote podobnej telesnej teplote alebo pribli¾ne tridsiatim ¹iestim stupòom Celzia.Po úplnom skvapalnení sa stanoví objem spermy a koncentrácia iónov vodíka. Okrem toho kontrolujeme viskozitu prenesením spermy z kontajnera do druhej. Mala by ma» len viskozitu vody.Posledným parametrom je úplný vzhµad vzorky. Sperma po skvapalnení by mala ma» sivobielu farbu a konzistenciu.V zmysle ¹túdia stojí za to ís» do ¹pecializovaného centra - ¹túdia plodnosti Krakov. Okrem toho, v na¹ich veµkých mestách je relatívne veµká dávka bodov, kde na¹e spermie mô¾u by» vy¹etrené na hypotetickú neplodnos» svojho platiteµa. Domnievam sa, ¾e nemá zmysel èaka» s òou, a nie je to záruka, skôr ako by» v neustálom neistote.