Laryngologicky mikroskop

Prvé zariadenia & nbsp; nemali platné pole na hranie, keï moderné, preto¾e ich zväè¹enie výskumného zariadenia nebolo veµkolepé a akcia bola postavená na pou¾ití denného svetla. Dne¹né sú veµmi dôkladné a funkèné, ale stále sa zdokonaµujú, aby z tohto pokrmu profitovali viac.

Veµmi úspe¹ným typom mikroskopu sú takzvané akustické mikroskopy, ktorých tvorba spoèíva najmä v pou¾ití ultrazvukových vån, ktoré nepresahujú niekoµko gigahertzov. Takéto zariadenie je umiestnené s akustickými ¹o¹ovkami, snímaèom a piezoelektrickým prevodníkom. Pou¾íva sa predov¹etkým na vyhµadávanie elasticity a viskozity buniek a na sledovanie ich zmien.S touto zmenou sú elektronové mikroskopy pou¾ívané vedcami na hµadanie budov a zále¾itostí poèas atómového obdobia. Pou¾ívajú elektróny na zachytenie lúèa a ich rozlí¹enie sa pridáva s vývojom elektrónovej energie. Pou¾ívajú sa dnes. Èasto sú èasto kvôli skvelým domácim funkciám. Vïaka nim mô¾ete získa» veµmi transparentný a pravdivý obraz a pou¾ívajú sa v mnohých oblastiach myslenia a technológie. Veµmi dôle¾ité informácie o týchto zariadeniach sú posledné, ¾e ka¾dý výskum vykonávaný s ich pomocou musí ís» zadarmo. Je pravdepodobné, ¾e bude »a¾ké problematické, pokiaµ ide o ¹túdium biologických organizmov.Ïal¹í typ mikroskopu je operaèný, ktorý sa v medicíne pou¾íva na vykonávanie èinností a nedostatkov v malých priestoroch, ktoré sa pou¾ívajú na neurochirurgické, zubné a oftalmologické postupy. Dnes sa vïaka týmto zariadeniam mô¾eme zaobera» takým obrovským rozvojom medicíny, ktorý dnes doká¾e zachráni» ¾ivot èloveka a zlep¹i» pohodlie ¾ivota. Akonáhle sa takéto neinvazívne lieèby, ako aj veµa nebezpeèných, nedali splni», teraz niektoré z nich sú pre mnohých z nás ka¾dodenné.