Krajae lozamet

Profesionálny krájaè 612p je výsledkom popredného predaja Ma-Ga u¾ roky. Spoloènos» má zavedenú hodnotu a dlhoroèné skúsenosti, ktoré by pri výbere produktov urèite nemali by» zanedbateµné. Model 612p je profesionálne jedlo, ktoré doká¾e reza» tvrdé aj jemné rezy. Maximálna hrúbka týchto náplastí mô¾e dosiahnu» a¾ 28 mm. Rezanie prebieha iba za úèasti gravitácie, nie je potrebné ruène lisova» jedlo. Vïaka pou¾itiu ¹peciálnej tlakovej dosky mô¾ete reza» potraviny na jednotlivé konce bez zanechania neèistôt.

Najkvalitnej¹ie materiályKrájaè bol vyrobený z najviac vybraných materiálov, èo zaruèuje najvy¹¹iu ¾ivotnos» medzi podobnými zariadeniami otvorenými na námestí. Na premý¹µanie a implementáciu stroja dohliadal personál vy¹kolených zamestnancov. Výrobky, z ktorých bol vytvorený 612p krájaè, zabezpeèujú, ¾e sa zachovajú najvy¹¹ie ¹tandardy èistoty. Èasti zariadenia, ktoré zaberajú prístup s potravinami poèas pou¾ívania, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, èo výrazne zvy¹uje ich pevnos». Ïal¹ie prvky boli vyrobené z eloxovaného hliníka.

bezpeènos»Systém riadenia motora je vybavený tlaèidlami START / STOP, ktoré blokuje mo¾nos» krájania v nesprávnych momentoch, napríklad po výpadku napájania a jeho obnovení. Krájaè je viac vybavený ¹peciálnou blokádou, ktorá sa dostáva do obrazu podávacieho stola len vtedy, keï sa dosahuje v perspektíve nulovacieho gombíka na nastavenie hrúbky rezu a pri nastavovaní stola v práci na tom istom gombíku.Pre bezpeènos» µudí pracujúcich na krájaèi chleba je èepeµ 612p trvalo chránená ¹peciálnym krytom, ktorý zabraòuje náhodnému zraneniu pri èistení zariadenia. Po ka¾dom pou¾ití by mal by» krájaè oèistený od zvy¹kov jedla.