Krajae eerstvy expres

V¹etci milujú tradièné poµské problémy s veµkou kapustou chované na vlastnú ekonomiku. V závislosti od oblasti alebo preferencií mô¾e by» problém bohatej kapusty. Tradièné bigos pozostáva z kyslá a sladkej kapusty, ktoré sa zmie¹ajú. Niektorí µudia ju v¹ak strávia na póriu alebo sladke. Zále¾í na tom, ale len na va¹u chu».

EcoSlim EcoSlim -

Kapusta by mala by» veµmi jemne nakrájaná, preto¾e len potom si vyberieme jedinú chu» z nej. Samotný nô¾ je urèite »a¾ké dosiahnu». Tak¾e stojí za to, aby ste si naplnili kapustové rezaèky. Sú lacné, práve pre tie isté mimoriadne cenné a veµmi pomáhajú pripravova» jedlá spojené s kapustou. Je pravda, ¾e vytvára známy rozmer, hoci v tom èase je malý, preto¾e jeho pohodlie je vyrie¹ené. Typický krájaè sa získa zo surového dreva a èepele. Pri pou¾ívaní musíme veri» na prsty, preto¾e jeho èepele sú veµmi vysoké. A s dobrým pou¾itím by sa nemalo niè také sta». Pou¾itie je zïaleka praktické, tak¾e ho ka¾dý mô¾e minú».Okrem kapusty, dobrý bigos potrebuje iné mäso, tj ¹unku, klobásu, slaninu alebo èokoµvek, èo sa vám páèi. Stále potrebujeme korenie. Pepper a soµ budú perfektne zbiera» v súèasnosti. Stojí za zmienku banda bobkových listov, ktoré získajú vôòu z blízkych bigov. Problém mô¾e by» tie¾ spojený s hubami, hubami a nie je to potrebné. V¹eobecne platí, ¾e bigos má veµa kvality, zatiaµ èo v ka¾dom dome je produkovaný v zvy¹ku ¹koly a chutí inak vo v¹etkých veciach. Mäso mô¾e by» okam¾ite vlo¾ené do hrnca na vari» s inou kapustou, alebo dokonca peèa» alebo sma¾i» vopred. Len potom ich pridajte do zvy¹ku jedla. Bigos by mal by» varený asi 40 minút, aby sa nespálil. Pri varení v kuchyni si vyberiete celú arómu z banku. Mô¾ete urýchli» varenie pomocou tlakového hrnca. Vïaka nemu uzatvoríme bigos a v¹etky vône budú vnútri a nebudú utiec». To dáva pokrmu chu» dodatoènej chuti.Problém je jedlo, ktoré mô¾eme slú¾i» na nové oslavy. Na obrovské narodeniny, alebo to urobte pre µudí. Ka¾dý tie¾ vie, ¾e bigos chutí veµa iného dòa po príprave.