Katalyzator rozvoja spoloenosti ii

Povinnos» ma» pokladòu má rastúci poèet µudí, ktorí riadia na¹e podnikanie. Z roka na rok je menej ¾ien odòatých zo svojej poslednej povinnosti. Existuje niekoµko typov registraèných pokladníc. Aby ste si pre danú èinnos» vybrali ten najvhodnej¹í, stojí za to vedie», èo sa od seba odli¹uje. Medzi registraènými pokladnicami sa vyznaèujú:

1. Registraèné pokladne na jednom mieste - predstavujú najväè¹iu skupinu registraèných pokladníc. Sú najjednoduch¹ie, najèastej¹ie sa vyskytujú v pokladnici, ktorej funkènos» je obmedzená. Ich majetok je pomerne malý poplatok a skôr jednoduchý servis. Pre niektoré modely je mo¾né pripoji» periférne zariadenie, napr. Poèítaè. Toto je v¹ak zriedka vybudované kvôli po¹kodeniu ¹pecializovaného softvéru dostupného na námestí pre dané modely takýchto registraèných pokladníc.

2. Prenosná pokladnica - So Mobilná pokladnica. Jeho malá veµkos» ho robí aj v nízkej ¾enskej kabelke. Ich relatívne malá váha umo¾òuje bezproblémové premiestnenie na rôzne miesta bez problémov. Takéto registraèné pokladnice sú trvanlivé batérie, tak¾e mô¾u ís» hodiny bez pripojenia k elektrine. Vïaka unikátnym technickým vlastnostiam je mobilná pokladnica skvelá pri èítaní v tuzemsku, ako aj v apartmánoch s malým vyu¾iteµným priestorom. Najobµúbenej¹ím modelom z posledného fragmentu je & nbsp; posnet mobile eu.

3. Poèítaèové pokladne - najmodernej¹í typ registraèných pokladníc. Sú to poèítaèové spojenie s fi¹kálnou tlaèiaròou. Ako vidíte, tlaèiareò nemô¾e existova» správne bez pripojenia k poèítaèu. Iba pripojený k nej vytvára iný typ pokladnice. Pre jeho chôdzu je potrebné nain¹talova» ¹pecializovaný poèítaèový softvér. Napriek takýmto podmienkam vytvára viac mo¾ností, je výnimoène jednoduchá pre v¹etky typy registraèných pokladníc. Mô¾e ma» k nemu pripojené externé zariadenia. Vytvára najväè¹í komfort obsluhy a je najlep¹ie kontrolovaný v mnohých predajniach, kde je obrat veµmi vá¾ny. Správy zaznamenané na poèítaèi sú presnej¹ie ako na prirodzených pokladniach.

4. Registraèné pokladnice systému - doká¾u tvarova» sie» s poèítaèom a mno¾stvom ïal¹ích registraèných pokladníc, tak¾e sa dobre zhroma¾ïujú vo veµkých komerèných predajniach. Sú kompatibilné s inými zariadeniami, napr. Èítaèkou èiarových kódov alebo mierkou. Toto rie¹enie urýchµuje zákaznícky servis a robí slu¾bu pohodlnej¹ou.