Joanna veukoobchod s masom

V samotných veµkoobchodoch v Krakove takzvaní osvie¾ujúce mäso, tj fal¹ovanie dátumov vhodnosti na stravovanie a namoèenie tela vo vode. ©kandalózne praktiky boli odovzdané novinárom bývalými zamestnancami skladov mäsa v Krakove, ktorí dali ¹títky, ktoré boli v momente pou¾itia sily na vypr¹ané spracované výrobky nahradené novými tak, ¾e spoloènos» mohla minú» neproduktívne potraviny za ka¾dú cenu. Tento proces fal¹ovania bol len zjavným tajomstvom a dokonca aj ¹éfovia to vedeli, èo sledovalo neetické aktivity v domácom obchode s mäsom.

®iaµ, existuje obava, ¾e popísané akcie sú praktikami mnohých veµkoobchodníkov s mäsom, èo sa zdá potenciálnym zákazníkom venova» väè¹iu pozornos» pri nákupe produktov ¾ivoèí¹neho pôvodu. Dôvodom týchto nehoráznych prác je tú¾ba profitova», ale dôsledky tohto rýchleho správania zná¹ajú spotrebitelia, ktorí si vyberú túto fázu príèin a následkov v krajine. Nane¹»astie, v uvedenom veµkom veµkoobchode na mäso mohli by» aj väè¹ie hygienické poruchy. Èas» potravín predávaných rastlinou bola ulo¾ená v miestnostiach, ktoré nespåòali ¾iadne hygienické ¹tandardy, kde sa plazili s patogénnymi baktériami a baktériami.

Takéto nezrovnalosti sú be¾ne zná¹ané neèestnými veµkoobchodníkmi, preto¾e podnikatelia predov¹etkým chcú zosta» na trhu bez ohµadu na zdravie µudí, ktorí konzumujú ich pripravené výrobky. Majitelia veµkoobchodníkov v Krakove mäso popierajú ¹kandalózne správy, ktoré tvrdia, ¾e sú poslednou zbo¾nou pomstou nespokojných alebo prepustených pracovníkov. Ako v¾dy v takýchto situáciách je »a¾ké jasne poveda», ktorá karta konfliktu hovorí pravdu. Sanepid sa zaoberal touto kontroverznou zále¾itos»ou, hoci odporúèame zvý¹i» opatrnos» pri nákupe mäsových výrobkov.